หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Hepatitis A prevention

เราแบ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอไว้เป็นสองรูปแบบคือ

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้ว

คำแนะนำสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอขึ้นกับ ระยะเวลาที่รับเชื้อพบว่าหากให้การป้องกันภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรคจะลดการติดเชื้อลงได้ร้อยละ85-90% อายุของผู้สัมผัส โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากจะมีอาการมาก และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อย นอกจากนั้นผู้ที่มีโรคตับอยู่ก่อนก็จะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นการให้การป้องกันจะต่างกันกลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบเอ โดยมีการยืนยันผลตรวจเลือดผู้ที่สัมผัสเหล่านหากไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอมาก่อน ควรจะได้รับวัคซีนหรือ IG ทุกราย

สถานรับเลี้ยงเด็ก

ผู้ดูแลที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ หรือ IG โดยมีภาวะดังต่อไปนี้

โรงพยาบาล ที่ทำงาน โรงเรียน

หากมีสมาชิกป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ เอเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกราย ให้การดูแลเรื่องสุขอนามัย เช่น การล้างมือ การรับประทานอาหารที่ร้อน ใช้ช้อนกลางเป็นต้น


การป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง หรือทำงานยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ สูงควรจะได้รับการฉีดวัคซีน หรือ IG เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยขึ้นกับอายุ โรคประจำตัว และระยะเวลาตั้งแต่ฉีดจนกระทั่งเดินทาง

แหล่งข้อมูล :Prevention of Hepatitis A After Exposure to Hepatitis A Virus and in International Travelers. Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

ไวรัสตับอักเสบเอ