โรคตาบอดสี

ตาบอดสีเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ sex linked ทำให้พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 10 ต่อ1ส่วนใหญ่จะบอดสี แดง-เขียว พบรองลงมาได้แก่ น้ำเงิน-เหลือง คนที่บอดสี แดง-เขียวมักจะบอดสีน้ำเงิน-เหลืองด้วย

อาการ และการรักษา

ในรายที่เป็นไม่รุนแรงอาจจะไม่มีอาการ ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ปกครองอาจจะสังเกตพบตอนเป็นเด็ก ยังไม่มีการรักษาเฉพาะเป็นแล้วจะเป็นตลอดชีวิต บางประเทศอาจจะมีข้อห้ามในการเป็นนักบิน

การตรวจตาบอดสี

โดยการให้อ่านกระดาษซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข หรือหนังสือคนตาปกติจะบอกเลขได้

 

1.jpg (15372 bytes) 2.jpg (17278 bytes) 3.jpg (16672 bytes)
4.jpg (16090 bytes) 6.jpg (17245 bytes) 7.jpg (15147 bytes)
8.jpg (16981 bytes) 9.jpg (18137 bytes) 5.jpg (15865 bytes)
12.jpg (16732 bytes) 11.jpg (15737 bytes) 10.jpg (17142 bytes)