Google
 

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยมักจะระบาดในฤดูฝน อาการเริ่มแรกจะเหมือนไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดศีรษะ ปวดตามตัวมาก เกล็ดเลือดจะเริ่มต่ำประมาณวันที่ 3 ของไข้ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องติดตามผู้ป่วย ไข้เลือดออก

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลางคน ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการอะไร บางท่านอาจจะมีอาการปวดศีรษะ หรืออาการของโรคแทรกซ้อน โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ โรคระบบสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคความดันโลหิตสูง

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดี การออกกำลังจะช่วยลดน้ำหนัก ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยป้องกันโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง การเลือกวิธีออกกำลังจะต้องเหมาะสมกับวัย โรคที่เป็นอยู่ ออกกำลังกาย

อาหารสุขภาพ

การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคอ้วน ความดันโลหิต โรคเบาหวาน อาหารเพื่อสุขภาพจะประกอบไปด้วย การรับประทานผักและผลไม้ การลดเนื้อแดง การลดอาหารพวกแป้ง การลดอาหารเค็ม การลดอาหารหวาน อาหารเพื่อสุขภาพ

โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารทำให้เกิดแผลที่กระเพาะ ซึ่งอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่นเลือดออกทางเดินอาหาร หรือกระเพาะอาหารทะลุ แผลที่กระเพาะอาหาร