ตารางการให้วัคซีนในผู้ใหญ่

ตารางแสดงรายการวัคซีนที่ควรจะฉีดสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมข้อบ่งชี้ การให้วัคซีน ข้อห้ามในการให้วัคซีน และความเห็น

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก Tetanus toxoid 

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน

 1. ผู้ใหญ่ทุกคน
 2. วัยรุ่น14-16ขวบที่ได้วัคซีนครั้งสุดท้ายเกิน 5ปี

การให้วัคซีน

 • ให้2เข็มห่างห่างกัน1-2เดือน
 • เข็มที่3ห่างจากเข็มที่2 6 เดือน
 • ให้ 0.5ml เข้ากล้าม
 • ให้ซ้ำทุก 10ปี

ข้อห้ามในการให้วัคซีน

 • เคยแพ้วัคซีนในการฉีดครั้งก่อน

ความเห็น

การฉีดวัคซีนเมื่อเกิดบาดแผล

 1. ผู้ป่วยเคยได้วัคซีนครบ
 • แผลสะอาดให้ฉีดกันบาดทะยักในกรณีที่ฉีดครั้งสุดท้ายมากกว่า10ปี 
 • แผลไม่สะอาดให้ฉีดกันบาดทะยัก
 1. ผู้ป่วยจำไม่ได้หรือไม่เคยได้วัคซีน  
 • แผลสะอาดให้ฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก
 • แผลไม่สะอาดให้ฉีดวัคซีนกันบาดทะยักและภูมิกันบาดทะยัก    

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่Influenza vaccine

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน

 1. อายุมากกว่า65ปี
 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด โรคเอ็ด
 3. หญิงตั้งครรภ์4-8เดือนขณะที่มีการระบาดของไข้หวัด
 4. เด็กอายุ6เดือน-18ปีที่ได้รับ aspirin ในการรักษา
 5. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่อาจนำเชื้อไปติดผู้ป่วย
 6. ผู้ป่วยเรี้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคปอด
การให้วัคซีน
 • ให้ 0.5ml เข้ากล้ามให้ทุกปี
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 1. แพ้ไข่ขาว
 2. มีไข้สูง
ความเห็น
 • ให้ฉีดวัคซีนก่อนไปประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่

 • ไม่ควรฉีดวัคซีนในที่เกิดโรคGBSหลังได้วัคซีนภายใน6สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อPneumococcalPneumococcal vaccine

 ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. ผู้ใหญ่อายุมากกว่า65ปี
 2. ผู้ป่วยอายุมากกว่า2ปีที่มีโรคเรื้อรังเช่นเบาหวาน  โรคหัวใจ โรคตับ พิษสุราเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งเม็ดเลือด ไตวาย ปลุกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การให้วัคซีน
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้1เข็มขนาด0.5 ml เข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนัง
 • ผู้ป่วยที่เคยวัคซีนก่อนอายุ65ปีควรได้อีก1เข็มเมื่ออายุ65ปี
 • ผู้ป่วยเรื้อรังควรได้วัคซีนเข็มที่2หลังจากเข็มแรก5ปี
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • ยังไม่ปลอดภัยในคนท้อง
ความเห็น
 • ควรให้วัคซีนก่อนผ่าตัดม้ามหรือให้ยากดภูมิคุ้มกันควรให้วัคซีนก่อน
 • บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังควรฉีดวัคซีนทุกคน

วัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมMump Measles vaccine

 ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน
 2. ผู้ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยควรได้วัคซีน2เข็ม
 3. ผู้ป่วยโรคเอดส์
 4. นักท่องเที่ยว
 5. ผู้ใหญ่ที่เข้าเรียนหนังสือ
การให้วัคซีน
 • คนทั่วไปควรได้อย่างน้อย1เข็ม
 • นักท่องเที่ยว นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับผู้ป่วยควรได้วัคซีน2เข็มห่างกัน1เดือน
 • ขนาด0.5 mlใต้ผิวหนัง
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก
 • ผู้ป่วยแพ้ neomycin
 • ตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ได้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดใน3-11เดือน
ความเห็น
 • ท่านสุภาพสตรีควรแจ้งเรื่องตั้งครรภ์แก่แพทย์
 • ลังฉีดวัคซีนควรคุมกำเนิดอย่างน้อย3เดือน

วัคซีนป้องกันหัดเยอรมันRubella vaccine

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. สุภาพสตรีควรฉีดทุกคน
 2. ผู้ที่ทำงานกับผู้ป่วยโดยเฉพาะคนท้องควรได้วัคซีน1เข็ม
การให้วัคซีน
 • ขนาด0.5 mlใต้ผิวหนัง
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก
 • ผู้ป่วยแพ ้neomycin
 • ตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ได้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดใน3-11เดือน
ความเห็น
 • ท่านสุภาพสตรีควรแจ้งเรื่องตั้งครรภ์แก่แพทย์
 • หลังฉีดวัคซีนควรคุมกำเนิดอย่างน้อย3เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบBHepatitis B Vaccine

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. ผู้ที่ไม่เคยได้วัคซีนและอยู่ในประเทศที่มีการระบาด
 2. ผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือด
 3. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือด
 4. รักร่วมเพศหรือมีคู่รักหลายคน
 5. ผู้ที่ทำงานห้องเลือด
 6. ผู้ติดยาเสพติด
 7. นักท่องเที่ยวไปประเทศที่มีการระบาด
การให้วัคซีน
 • ให้3เข็ม เข็มที่2ห่างจากเข็มแรก1เดือน เข็มที่3ห่างจากเข็มแรก6เดือน
 • สามารถใช้ยาบริษัทอื่นแทนได้
 • ถ้าลืมก็ไม่ต้องเริมต้นใหม่
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • แพ้ YEAST
ความเห็น
 • ผู้ป่วยฟอกเลือดหรืภูมิคุ้มกันบกพร่องควรได้ขนาดยาเป็น2เท่า
 • ผู้ป่วยที่เคยมีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบBไม่ต้องฉีด

 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอPoliovirus vaccine:IPV AND OPV

 ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. ผู้ปกครองที่ไม่เคยได้วัคซีนตัวนี้มาก่อนและบุตรจะได้ OPVผู้ปกครองควรได้วัคซีน
 2. ผู้ที่จะไปท่องเที่ยวในถิ่นที่ระบาด
 3. ผู้ที่ทำงานห้องแลบ
 4. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคนี้
การให้วัคซีน
 1. ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน ให้ใช้ IPV 3เข็ม ขนาด0.5 mlใต้ผิวหนัง เข็มที่2ห่างจากเข็มแรก1เดือน เข็มที่3ห่างจากเข็มแรก6เดือน
 2. ผู้ใหญ่ที่ได้วัคซีนมาก่อนไม่ครบ ให้ใช้ IPV หรือ OPVให้3ครั้งห่างกันครั้งละ2เดือน
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • IPV ผู้ป่วยแพ้ streptomycin neomycin polymyxin B
 • OPV ไม่ให้ในผู้ป่วยที่เคยแพ้วัคซีนตัวนี้มาก่อน หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ความเห็น
 • ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อผู้ใหญ่ควรได้วัคซีนอีก1ครั้ง
 • สตรีตั้งครรถ์สามารถให้วัคซีนตัวนี้ได้
 • ผู้ที่ได้วัคซีน OPVควรหลีเลี่ยงจากผู้ป่วยที่มีภูมิคุมกันบกพร่อง4-6สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคไข้สุกใสVaricella vaccine

 ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. ผู้ป่วยที่ไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนหรือไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้
 2. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนไข้
 3. ประชาชนที่เสี่ยงต่อการสัมผัสต่อโรคนี้สูงเช่น ครู นักเรียน นักโทษ ผู้คุม ทหาร นักท่องเที่ยว
การให้วัคซีน
 • อายุน้อยกว่า13ขวบให้1เข็ม
 • อายุมากกว่า13ขวบให้2เข็มห่างกัน1เดือน ถ้าลืมเข็มที่2ก็ให้ฉีดต่อได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
 • ให้ขนาด0.5ml ใต้ผิวหนัง
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 1. แพ้ gelatin หรือ neomycin
 2. ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รักษา
 3. สตรีตั้งครรภ์
 4. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 5. ผู้ที่ได้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดภายใน5เดือน
 6. ผู้ที่ได้ immunoglobulin
ความเห็น
 • หลังฉีดวัคซีนควรคุมกำเนิด1เดือน
 • สตรีควรแจ้งแพทย์เรื่องการตั้งครรภ์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบAHepatitis A Vaccine

 ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีน
 1. นักท่องเที่ยวที่ไปยังถิ่นที่ระบาด
 2. รักร่วมเพศ
 3. ผู้ป่วยใช้ยาเสพติด
 4. ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง
การให้วัคซีน
 • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า19ขวบให้ขนาด1 ml เข้ากล้าม2ครั้งห่างกัน6เดือน
 • เด็กอายุน้อยกว่า18ขวบให้ขนาด0.5 ml 2เข็มห่างกัน6เดือน
ข้อห้ามในการให้วัคซีน
 • เคยมีประวัติแพ้
ความเห็น
 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์ควรควรถึงผลดีผลเสีย

 

เพิ่มเพื่อน