jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การกักตัวเอง

การกักตัวเองจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การกักตัวเองจะทำในราย

covid 19

ให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย โดยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวดังนี้

1. การปฏิบัติตนระหว่างกักตัวที่บ้าน


2. วิธีการสังเกตและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย

2.1 อาการไข้ ได้แก่

2.2 อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่


3. การปฏิบัติตัวของคนในบ้านและการทำลายเชื้อ