การควบคุมปริมาณเกลือโซเดียม และปริมาณน้ำ

  • แนะนำให้ควบคุมการรับประทานเกลือในขนาดน้อยกว่า 2g/วัน หรือ 88 mmol/วัน การให้ผู้ป่วยรับประทานเกลือโซเดียมน้อย ๆ นั้นพบว่าผู้ป่วยมักไม่ร่วมมือกับการรักษา และอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทุกโภชนาตามมาได้ นอกจากนี้พบว่าการควบคุมการรับประทานเกลือโซเดียมมากเกิน จะทำให้เกิดไตเสื่อมจากยาขับปัสสาวะ และเกลือโซเดี่ยมต่ำ hyponatremia ได้บ่อยขึ้น
  • การจำกัดน้ำเพื่อแก้ไขภาวะ hyponatremia ในผู้ป่วยที่มีระดับซีรั่ม Na มากกว่า 120 mmol/l อาจไม่จำเป็น เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมี dilutional hyponatremia อยู่แล้ว แต่ถ้า Na น้อยกว่า 120 mmol/l การจำกัดน้ำอาจช่วยได้ แต่พบว่ามักจะทำให้เกิด central hypovolimia มีการศึกษาถึงการใช้ vasopressin receptor antagonist ชนิดรับประทานพบว่าสามารถ เพิ่มระดับโซเดียมในเลือดลด urine osmolarity และน้ำหนักตัวลงได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่พบว่าผู้ป่วยจะมีการกระหายน้ำมากขึ้น
การรักษาท้องมาน