การให้แคลเซี่ยมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ


มักจะให้แคลเซียมในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทอง แต่ผลการป้องกันกระดูกพรุนพบว่าป้องกันได้น้อย นอกจากนั้นยังมีข้อขัดแยงถึงผลของแคลเซียมต่อการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งการศึกษามีทั้งเพิ่มและลดการเกิดโรคหัวใจจึงได้มีการศึกษาถึงผลของแคลเซียมต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โดยศึกษาคนสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับแคลเซียม 500 มกฝวันอย่างน้อยหนึ่งปี อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ มีผู้เข้าร่วมการศึกษาประมาณ 100 กว่าคน

เมื่อวิเคราะร่วมกับการศึกษาลักษณะแบบเดียวกันอีก 5 การศึกาาพบว่า กลุ่มที่ได้รับแคลเซียมพบว่ามีอุบัติการณ์ของหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 แต่อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไม่ต่างกัน

ดังนั้นการจะรับประทานแคลเซียมเสริมควรจะชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และโทษ ควรจะหลีกเลี่ยงไปรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงจะดีกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะพบมากในผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอยู่แล้ว

ดังนั้นแนะนำว่าควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งปลอดภัยกว่าการรับประทานแคลเซยมเสริม

July 29,2010 in BMJ

เพิ่มเพื่อน