สุขภาพจิต

กายกับใจมีความสัมพันธ์จนแยกไม่ออก สุขภาพกายไม่ดีก็ส่งผลถึงสุขภาพใจ

โรคซึมเศร้า
เด็กสมาธิสั้น
โรคยั้งคิดยั้งทำ
ออทิสติก
การกินผิดปกติ
Leanring disability
โรคจิตเภท
ความโกรธ
ความเครียด
ความมั่นใจในตัวเอง
ปัญหาความสัมพันธ์
การผ่อนคลาย
กามตายด้าน

ขณะเดียวกันหากสุขภาพจิตและสุขภาพใจไม่ดีก็ส่งถึงสุขภาพกายด้วย ในเนื้อหาจะมีทั้งความแปรปรวนทางจิตและความแปรปรวนทางอารมณ์ ท่าจะทราบอาการแสดงรวมทั้งการปฏิบัติตัว

การแปรปรวนทางจิต

เป็นอาการแปรปรวนทางจิตใจ ทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ อารมณ์ ความสามารถในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมและครอบครัว อาจจะทำให้เกิดการแตกแยกในครอบครัว หากท่านพบคนที่รู้จักหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการดังกล่าว ให้แนะนำให้เพื่อนหรือญาติท่านไปพบแพทย์เพื่อบำบัดอาการ

การแปรปรวนทางอารมณ์

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันได้แก่อารมณ์ ดีใจ เสียใจ โกรธ ความเครียด การนอนไม่หลับ เป็นต้น เรียนรู้ถึงอารมณ์ของเราและหัดความคุมการแสดงออกของอารมณ์