รับประทานน้ำตาล Fructose มากเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคอ้วน เบาหวาน


ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทั้งประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา หลายประเทศได้มาตราการป้องกันโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก หลายประเทศก็ทำวิจัยหาสาเหตุและวิธีป้องกัน Dr.Peter J. Havel, DVM, PhD ซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California ได้ทำการวิจัยเรื่องผลของน้ำตาล Fructose ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและได้ตีพิมพ์ใน American Diabetes Association 67th Scientific Sessions: Abstract 0062-OR. Presented June 23, 2007.

คณะวิจัยพบว่าอัตราการใช้น้ำตาล Fructose(น้ำตาลที่ได้จากผลไม้)เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ135จากปี1997-2001จึงได้ศึกษาประชาชน 2กลุ่ม กลุ่ใหนึ่งได้รับน้ำตาล fructose อีกกลุ่มหนึ่งได้รับน้ำตาล glucose หลังจากนั้น 8 สัปดาห์จึงนัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่า

  • ระดับไขมัน triglyceride ในผู้ป่วยที่ได้รับ fructose เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับน้ำตาลระดับไขมันลดลงร้อยละ 30
  • ระดับไขมัน LDL %%และไขมันชนิดอื่นที่ไม่เป็นผลดีต่อล่างกายมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำตาล glucose อย่างมีนัยสำคัญ

คณะวิจัยเชื่อว่าน้ำตาล fructose เมื่อผ่านกระบวนการที่ตับแล้วจะเข้าสู่กระบวนการที่สร้างไขมันชนิดที่ไม่ดีมากว่าน้ำตาล glucose

ผลสรุป

  • แนะนำว่าผู้ที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน ความดันโลหิต หรือไขมันในเลือดสูงควรเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล fructose เป็นส่วนประกอบ
  • สำหรับผลไม้มีปริมาณน้ำตาลfructose ต่ำกว่าในเครื่องดื่มมาก ก็ไม่ต้องกังวลและในผลไม้ยังมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • อย่างไรก็ตามคงต้องมีการศึกษาต่อเนื่องถึงปริมาณที่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

07/07/2007

American Diabetes Association 67th Scientific Sessions: Abstract 0062-OR. Presented June 23, 2007.

เพิ่มเพื่อน