โรคไวรัสตับอักเสบ ดี Hepatitis D (Delta) Virus 

การแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบดี ต้องอาศัยการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบบี

อาการ

ผู้ป่วยมักจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบ ดี พร้อมกันผู้ป่วยจะมีอาการของตับอักเสบที่รุนแรงและมีโอกาสที่เป็นตับวายเสียชีวิตได้ส่วนผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ก่อน แต่ไดรับไวรัสตับอักเสบ ดี ภายหลังผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และตับแข็ง

การติดต่อ

เหมือนไวรัสตับอักเสบ บี

การวินิจฉัย

  1. ตับอักเสบ บี ร่วมกับตับอักเสบ ดี ตรวจเลือดจะพบ HbAg ,IgM anti-HDV,IgG anti-HDV ให้ผลบวก
  2. ผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบี อยู่ก่อน แต่ได้รับไวรัสตับอักเสบ ดี ภายหลังตรวจเลือดจะพบลัษณะดังนี้
  • ปริมาณของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี [ HbAg ]มีปริมาณน้อย
  • สามารถตรวจพบ HDAg และ HDV RNA ในกระแสเลือด
  • ตรวจพบ IgM and IgG anti-HDV ระดับสูงในกระแสเลือด


การกระจายของโรค

แผนทีแสดงการกระจายของไวรัสตับอักเสบ ดี สีแดงพบมาก สีเหลืองพบปานกลาง สีเขียวพบน้อย สีเทาพบน้อยมาก

การป้องกัน

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยการลดความเสี่ยง และการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

การตรวจการทำงานของตับ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ