โรคไข้หวัด ต่างกับไข้หวัดใหญ


ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด

ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

อาการ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ไข้ ไม่สูงในผู้ใหญ่ เด็กอาจจะมีไข้ ไข้สูง 38-40 เป็นเวลา 3-4 วัน
ปวดศีรษะ พบน้อย ปวดศีรษะมาก
ปวดตามตัว เล็กน้อย พบบ่อย และปวดมาก
อ่อนแรง เล็กน้อย พบได้นาน 2-3 สัปดาห์
อ่อนเพลีย ไม่พบ พบมาก
คัดจมูก พบบ่อย พบเป็นบางครั้ง
จาม พบบ่อย พบเป็นบางครั้ง
เจ็บคอ พบบ่อย พบเป็นบางครั้ง
ไอ แน่นหน้าอก ไอไม่มาก ไอแห้งๆ พบบ่อย บางครั้งเป็นรุนแรง
โรคแทรกซ้อน ไซนัสอักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดบวม
การป้องกัน ไม่มี ฉีดวัคซีน; amantadine
or rimantadine (antiviral drugs)
การรักษา รักษาตามอาการ Amantadine or rimantadine ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

อ่านต่อหน้าที่2