การติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได้ 3 แบบคือ


การติดเชื้อไข้แดงกิ่ว Denque Fever

ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]

สำหรับไข้เลือดออกแดงกิวที่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS

คือผู้ป่วยไขเลือดออกแดงกิวที่มีอาการและผลเลือดยืนยันดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • ชีพขจรเบาเร็ว
  • มีการเปลี่ยนแปลงในระดับความดันโลหิตโดยตรวจพบมี Pulse pressure แคบน้อยกว่า 20 mmHg โดยที่ความดันยังไม่ต่ำเช่น 100/80 หรือมีความดันโลหิตต่ำ
  • มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย
  • poor capillary refilled <2 วินาที (วิธีตรวจทำโดยการกดเล็บจะพบว่าซีด เมื่อปล่อยให้จับเวลาตั้งแต่ปล่อยจนสีเล็บกลับสู่ปกติ)

ภาวะนี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน

  • การให้น้ำเกลือต้องให้ปริมาณเพียงพอที่จะให้ความดันกลับสู่ปกติ และให้ให้เร็ว
  • หากได้ปริมาณน้ำเกลือที่เพียงพอแล้วความดันโลหิตยังไม่ขึ้น ให้สารน้ำที่เรียกว่า colloidal เสริมเพื่อเป็นการดึงน้ำพลาสม่าที่รั่วกลับเข้าเส้นเลือด
  • ผู้ป่วยบางรายที่น้ำเกลืออย่างเพียงพอแล้ว ความเข้มข้นของเลือดกลับสู่ปกติ แต่ความดันของเลือดยังไม่ขึ้น ให้สงสัยว่าอาจจะมีเลือดออกภายในร่างกาย
  • เมื่อสัญญาณชีพคงที่แล้วต้องรีบลดปริมาณน้ำเกลือ
  • จะหยุดน้ำเกลือเมื่อสัญญาณชีพคงที่ ความเข้มของเลือดคงที่ประมาณ 40% ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ ปัสสาวะออกดี
  • โดยทั่วไปการให้น้ำเกลือมักจะไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังช็อค

ไข้เลือดออก ชนิดของไข้เลือดออก การดำเนินของโรค การดูแล การทำtourniquet การระบาด ผลการตรวจเลือด การป้องกัน ยุง การรับรู้อาการช็อกระยะเริ่มแรก วิธีการดูแลผู้ป่วย