jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได้ 3 แบบคือ


การติดเชื้อไข้แดงกิ่ว Denque Fever

ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]

สำหรับไข้เลือดออกแดงกิวที่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS

คือผู้ป่วยไขเลือดออกแดงกิวที่มีอาการและผลเลือดยืนยันดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ภาวะนี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน

ไข้เลือดออก ชนิดของไข้เลือดออก การดำเนินของโรค การดูแล การทำtourniquet การระบาด ผลการตรวจเลือด การป้องกัน ยุง การรับรู้อาการช็อกระยะเริ่มแรก วิธีการดูแลผู้ป่วย