หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ Learning Disabilities

คนเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม การสื่อสารจะส่วนสำคัญที่ทำให้อยู่เป็นกลุ่มได้ ลองคิดดูเล่นหากรไม่สามารถแสดงความคิด การพูดให้คนอื่นเข้าใจจะรู้สึกอึกอัดขนาดไหน ในความเป็นจริงเราอาจจะพบหรือได้ยินข่าวว่าลูกของเพื่อนอ่านหนังสือไม่ออก คำนวณเลขไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้ปัญญาอ่อน คนเหล่านี้จะมีความเครียดค่อนข้างมาก มีความมั่นใจต่ำการวินิจฉัยภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ ค่อนข้างยากไม่เหมือนการวินิจฉัยโรคปอดบวม หรือไข้สุกใสเพราะโรคเหล่ามีสาเหตุที่แน่ชัด มีอาการและอาการแสดงออกที่แน่ชัด และมีเกณฑ์การวินิจฉัย ภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้เป็นภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถแปลผลสิ่งที่ เห็น หรือได้ยิน ทำให้มีปัญหาเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน การควบคุมตัวเอง สมาธิ ไม่สามารถที่จะเรียนรู้การอ่าน การเขียน การคำนวณ

ชนิดของLearning Disabilities

แบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่

Developmental Speech and Language Disorders

ความผิดปกติเกี่ยวกับภาษาและการพูดจะเป็นอาการแรกที่จะพบได้ในโรคนี้ ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการพูด การออกเสียง การใช้คำพูดในการสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สามารเข้าใจในคำพูดของผู้อื่น แบ่งออกเป็น

ความผิดปกติเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ Academic Skills Disorders

เด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้จะมีความปกติได้ 3 แบบ

จะเห็นว่าการอ่านต้องอาศัยสมองส่วนความคุมการมองเห็น สมองส่วนควบคุมภาษา และความจำทำงานประสานกัน ดังนั้นหากมีปัญหาของการทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวก็จะทำให้เด็กไม่สามารถอ่านหนังสือ

สาเหตุของภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้