jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยารักษาเชื้อรา ฟลูโคนาโซล Fluconazole

 

ฟลูโคนาโซล (fluconazole) เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล (azole antifungals)

เป็นยาฆ่าเชื้อราในกลุ่ม azole มีชนิดรับประทานและชนิดฉีด ใช้รักษาเชื้อราที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ cryptococcus เชื้อราในปาก เชื้อราในหลอดอาหาร เชื้อรา candida ที่เข้ากระแสเลือด

ก่อนใช้ยาชนิดนี้จะต้องรู้ผลข้างเคียงของยาฟลูโคนาโซล (fluconazole)

ผลข้างเคียงที่สำคัญและจะต้องรีบพบแพทย์ได้แก่ผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะพบได้

ข้อสำคัญทีควรรู้ในการระวังในการใช้ยา

การแพ้ยาฟลูโคนาโซล (fluconazole)

ไม่ควรใช้ยาชนิดนี้หากเคยแพ้ยาฟลูโคนาโซล (fluconazole) หรือยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล (azole antifungals) ตัวอื่นเช่น ketoconazole,econazole,micronazole หรือ ส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้ รวมทั้งการมีประวัติเคยแพ้สารอื่นๆ เช่น อาหาร สารกันเสียหรือสี เป็นต้น

การใช้ยาฟลูโคนาโซล (fluconazole)ร่วมกับยาชนิดอื่น

ไม่ควรใช้ยาฟลูโคนาโซลร่วมกับยาดังต่อไปนี้  cisapride (Propulsid) หรือ terfenadine (Seldane). เพราะจะทำให้หัวใจเต้นผิดปรกติ

หากท่านเป็นโรคตับหรือโรคไต

ท่านต้องแจ้งแก่แพทย์หากท่านป่วยเป็นโรคตับหรือโรคไต หรือโรคหัวใจ

ก่อนที่แพทย์จะจ่ายยาท่านต้องแจ้งให้แพทย์รับทราบโรคดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แพทย์พิจารณาการปรับยา

ตั้งครรภ์

รายการนี้จัดอยู่ในประเภท 'C' สำหรับสตรีมีครรภ์

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะจากการศึกษาหากได้ยาในขนาดสูงอาจเป็นอันตรายต่อมารดาและตัวอ่อนในครรภ์ ซึ่งยาเหล่านี้ทำให้เกิดทารกผิดรูปในสัตว์ทดลอง หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

กำลังให้นมบุตร

ฟลูโคนาโซล (fluconazole) สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมได้ สตรีที่รับประทานยานี้และต้องการให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

เด็ก

เด็กจำนวนน้อยรายที่สามารถใช้ฟลูโคนาโซล (fluconazole) ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นหากต้องการใช้ยานี้ในเด็กควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

ผู้สูงอายุ

ยาหลายชนิดยังไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงยังไม่ทราบการทำงานที่แท้จริงของยาว่ามีการทำงานเช่นเดียวกันกับในผู้ป่วยวัยอื่นหรือไม่ รวมทั้งยังไม่ทราบว่ายานี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียง, ปัญหาใดๆ ที่แตกต่างกันในผู้สูงอายุหรือไม่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการใช้ฟลูโคนาโซล (fluconazole) ในผู้สูงอายุกับวัยอื่นๆ

ยาอื่นที่ใช้อยู่

ถึงแม้ว่ายาบางอย่างไม่ควรใช้ร่วมกัน ในบางกรณีที่จำเป็นอาจใช้ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าอันตรกิริยาอาจเกิดขึ้นก็ตาม โดยแพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาหรืออาจมีข้อควรระวังอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อท่านต้องการจะรับประทานฟลูโคนาโซล (fluconazole) ท่านต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์หากท่านกำลังใช้ยาต่อไปนี้อยู่ อ่านรายชื่อยาที่มีผลต่อฟลูโคนาโซล

ภาวะโรคร่วม

ปัญหาความเจ็บป่วยอื่นที่ท่านเป็นอยู่อาจส่งผลต่อการใช้ฟลูโคนาโซล (fluconazole) ท่านควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์หากท่านมีสภาวะเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น

เมื่อลืมใช้ยา

หากท่านลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันทีที่นึกได้ ถ้าใกล้ถึงมื้อต่อไปให้ข้ามมื้อที่ลืม และรับประทานยาต่อในมื้อถัดไปในขนาดยาปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

การเก็บรักษาฟลูโคนาโซล (fluconazole)

ข้อควรระวังฟลูโคนาโซล (fluconazole)

ควรพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามการรักษา เพื่อให้แน่ใจว่ากำจัดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์และได้ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

หากอาการของท่านไม่ดีขึ้นภายใน 2–3 สัปดาห์ (หรือ 1 เดือนสำหรับการติดเชื้อบางอย่าง) หรืออาการยิ่งแย่ลง ควรกลับไปพบแพทย์

ยานี้ไม่ควรรับประทานร่วมกับซิซาไพรด์ (cisapride) และโดเฟทิไลด์ (dofetilide) เนื่องจากอาจทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มขึ้น

อ่านต่อหน้าที่2

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน ยารักษาเชื้อรา