ภาพจาก CDC

ภาพจาก CDC
Smallpox2
Smallpox1
Smallpox2

ภาพแสดงการติดเชื้อจากแขนไปบริเวณอื่น

ภาพแสดงการติดเชื้อจากแขนไปบริเวณอื่น
VAX4VAX2