หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ฝ่าเท้าแบน

ฝ่าเท้าของคนปกติเมื่อยืนจะมีช่องใต้ฝ่าเท้าเราเรียก arch ในเด็กเล็กจะไม่มี ซึ่งจะเริ่มมีตอนเด็กอายุ 3-10 ปี ถ้าโค้งใต้ฝ่าเท้าไม่มีเราเรียนเท้าแบนหรือ flat feet

รูปบนแสดงโค้งใต้ฝ่าเท้าสูงเกินไป

รูปกลางเป็นโค้งใต้ฝ่าเท้าของคนปกติ

รูปล่างเป็นโค้งใต้ฝ่าเท้าแบน

อาการเท้าแบน

สาเหตุเท้าแบน

การรักษาเท้าแบน

โรคข้อเท้าและเอ็น