วิตามินดี Vitamin D (Cholecalciferol)

วิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมีอยู่ด้วยกันสองฟอมร์คือ ergocalciferol พบในยีสต์ และ cholecalciferol พบในน้ำมันตับปลา ไข่แดง และสังเคราะห์ที่ผิวหนัง ส่วนในน้ำนมพบทั้งสองฟอมร์

เราได้วิตามินส่วนหนึ่งจากอาหาร อีกส่วนหนึ่งจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนัง หน้าที่ของวิตามินดีคือทำหน้าที่ร่วมกับแคลเซี่ยมในการสร้างกระดูกและฟัน และช่วยเร่งการดูดซึมแคลเซี่ยมในลำไส้

อาการของคนที่ขาดวิตามินดี คือกระดูกและฟันอ่อนแรง หักง่าย นอนไม่หลับในเด็กหากขาดวิตามินดี เรียก rickets ส่วนในผู้ใหญ่เรียก osteomalacia

วิตามินดีที่เราได้รับไม่ว่าจากอาหารหรือจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนังร่างกายยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีอวัยวะที่เปลี่ยนคือ

 • ที่ตับเมื่อเปลี่ยนแล้วจะได้วิตามินดีที่เรียกว่า calcidiol
 • ที่ไตเมื่อวิตามินเปลี่ยนแล้วจะได้วิตามินที่เรียกว่า calcitriol

เมื่อไรจึงเรียกว่าขาดวิตามินดี

วิตามินดีในรางกายมีสองชนิดคือวิตามินที่ได้จากอาหารและการสังเคราะห์ที่ผิวหนังและจะไปเปลี่ยนแปลงเป็น calcidiol หรือ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] และวิตามินดีที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงทีไตเรียก calcitriol หรือ 1,25(OH) 2D ในการเจาะเลือดเพื่อบอกว่าร่างกายเราขาดวิตามินหรือไม่เราจะเจาะหา calcidiol หรือ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] เพราะว่าวิตามินตัวนี้มี half-life of 15 วัน

ตารางที่ 1: ระดับวิตามิน 25-Hydroxyvitamin D [25(OH)D] และสุขภาพ
nmol/L** ng/mL* Health status
<30 <12 เป็นภาวะขาดวิตามินดี ในเด็กจะเกิดโรค ricketsผู้ใหญ่จะเกิดโรค osteomalacia
30–50 12–20 เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับวิตามินดีไม่พออาจจะทำให้เกิดโรค
≥50 ≥20 ระดับวิตามินดีที่ต้องการ
>125 >50 อาจจะเกิดผลเสียจากวิตามินดีที่มากเกินไป

วันหนึ่งๆเราควรจะได้รับวิตามินดีเท่าไร

Table 2: Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Vitamin D
อายุ ผู้ชาย ผู้หญิง ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร
0–12 months* 400 IU
(10 mcg)
400 IU
(10 mcg)
   
1–13 years 600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
   
14–18 years 600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
19–50 years 600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
51–70 years 600 IU
(15 mcg)
600 IU
(15 mcg)
   
>70 years 800 IU
(20 mcg)
800 IU
(20 mcg)
   

สาเหตุของการขาดวิตามิน

 • คนที่ถูกแสงแดดน้อย เช่นคนสูงอายุ คนป่วย
 • คนที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ดื่มนมไม่เพียงพอ
 • hypoparathyroidism

เราได้วิตามินจากอะไรบ้าง

อาหาร

อาหารส่วนใหญ่จะมีวิตามินดีไม่มาก อาหารที่มีวิตามินดีได้แก่

 • ปลาที่มีไขมันสูงได้แก่ salmon, tuna, mackere และน้ำมันตับปลา
 • นอกจากนั้นยังพบได้ในตับวัว ไข่แดง เนย
 • เห็ดบางชนิด
 • อาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น นม และนมถัวเหลืองก็มีการเติมวิตามินดีในอาหาร

แสงแดด

แสงแดด Ultraviolet (UV) B เมื่อกระทบผิวหนังจะกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี ปริมาณ วิตามินที่เกิดจากแสงแดดจะขึ้นกับ

 • หากมีเมฆมากจะลดการสร้างลงไปร้อยละ 50
 • มลภาวะ เช่นมีควันจะลดการสร้างลงร้อยละ 60
 • UVB ไม่สามารถผ่านกระจกดังนั้นผู้ที่ทำงานในห้องกระจกผิวหนังจะไม่สร้างวิตามินดี
 • ครีมกันแดดที่มีค่า SPF>8จะป้องกันผิวมิให้สร้างวิตามินดี
 • ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการถูกแดดช่วง 10.00น-15.00 น วันละ 4-30 นาทีโดยให้แสงแดดถูกที่หน้า หรือแขน หรือลำตัวสัปดาห์ละสองวันก็เพียงพอที่จะสร้างวิตามินดี แต่ต้องระวังเพราะการถูกแสงแดดจะเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง

อาหารเสริม

อาหารหลายประเทภรวมทั้งนมได้ใส่วิตามินดีในอาหารและนมดังกล่าว คนปกติควรจะได้รับวิตามินดีอย่างน้อยวันละ 400 IUต่อวัน

อาการของคนขาดวิตามินดี

This is a reader-friendly overview of Vitamin D. For more details, see our health professional fact sheet on Vitamin D.

For information on vitamin D and COVID-19, see Dietary Supplements in the Time of COVID-19.

What is vitamin D and what does it do?

Vitamin D is a nutrient you need for good health. It helps your body absorb calcium, one of the main building blocks for strong bones. Together with calcium, vitamin D helps protect you from developing osteoporosis, a disease that thins and weakens the bones and makes them more likely to break. Your body needs vitamin D for other functions too. Your muscles need it to move, and your nerves need it to carry messages between your brain and your body. Your immune system needs vitamin D to fight off invading bacteria and viruses.

How much vitamin D do I need?

The amount of vitamin D you need each day depends on your age. Average daily recommended amounts are listed below in micrograms (mcg) and International Units (IU):

Life Stage Recommended Amount
Birth to 12 months 10 mcg (400 IU)
Children 1–13 years 15 mcg (600 IU)
Teens 14–18 years 15 mcg (600 IU)
Adults 19–70 years 15 mcg (600 IU)
Adults 71 years and older 20 mcg (800 IU)
Pregnant and breastfeeding teens and women 15 mcg (600 IU)
 

What foods provide vitamin D?

Very few foods naturally contain vitamin D. Fortified foods provide most of the vitamin D in the diets of people in the United States. Check the Nutrition Facts label for the amount of vitamin D in a food or beverage.

 • Almost all of the U.S. milk supply is fortified with about 3 mcg (120 IU) vitamin D per cup. Many plant-based alternatives such as soy milk, almond milk, and oat milk are similarly fortified. But foods made from milk, like cheese and ice cream, are usually not fortified.
 • Vitamin D is added to many breakfast cereals and to some brands of orange juice, yogurt, margarine, and other food products.
 • Fatty fish (like trout, salmon, tuna, and mackerel) and fish liver oils are among the best natural sources of vitamin D.
 • Beef liver, egg yolks, and cheese have small amounts of vitamin D.
 • Mushrooms provide a little vitamin D. Some mushrooms have been exposed to ultraviolet light to increase their vitamin D content.

Can I get vitamin D from the sun?

Your body makes vitamin D when your bare skin is exposed to the sun. Most people get at least some vitamin D this way. However, clouds, smog, old age, and having dark-colored skin reduce the amount of vitamin D your skin makes. Also, your skin does not make vitamin D from sunlight through a window.

Ultraviolet radiation from sunshine can cause skin cancer, so it’s important to limit how much time you spend in the sun. Although sunscreen limits vitamin D production, health experts recommend using sunscreen with a sun protection factor (SPF) of 15 or more when you’re out in the sun for more than a few minutes.

What kinds of vitamin D dietary supplements are available?

Vitamin D is found in multivitamin/multimineral supplements. It is also available in dietary supplements containing only vitamin D or vitamin D combined with a few other nutrients. The two forms of vitamin D in supplements are D2 (ergocalciferol) and D3 (cholecalciferol). Both forms increase vitamin D in your blood, but D3 might raise it higher and for longer than D2. Because vitamin D is fat-soluble, it is best absorbed when taken with a meal or snack that includes some fat.

Am I getting enough vitamin D?

Because you get vitamin D from food, sunshine, and dietary supplements, one way to know if you’re getting enough is a blood test that measures the amount of vitamin D in your blood. In the blood, a form of vitamin D known as 25-hydroxyvitamin D is measured in either nanomoles per liter (nmol/L) or nanograms per milliliter (ng/mL). One nmol/L is the same as 0.4 ng/mL.
 • Levels of 50 nmol/L (20 ng/mL) or above are adequate for most people for bone and overall health.
 • Levels below 30 nmol/L (12 ng/mL) are too low and might weaken your bones and affect your health.
 • Levels above 125 nmol/L (50 ng/mL) are too high and might cause health problems.

In the United States, most people have adequate blood levels of vitamin D. However, almost one out of four people have vitamin D blood levels that are too low or inadequate for bone and overall health.

Some people are more likely than others to have trouble getting enough vitamin D:

 • Breastfed infants. Breast milk alone does not provide infants with an adequate amount of vitamin D. Breastfed infants should be given a supplement of 10 mcg (400 IU) of vitamin D each day.
 • Older adults. As you age, your skin’s ability to make vitamin D when exposed to sunlight declines.
 • People who seldom expose their skin to sunshine because they do not go outside or because they keep their body and head covered. Sunscreen also limits the amount of vitamin D your skin produces.
 • People with dark skin. The darker your skin, the less vitamin D you make from sunlight exposure.
 • People with conditions that limit fat absorption, such as Crohn’s diseaseceliac disease, or ulcerative colitis. This is because the vitamin D you consume is absorbed in the gut along with fat, so if your body has trouble absorbing fat, it will also have trouble absorbing vitamin D.
 • People with obesity or who have undergone gastric bypass surgery. They may need more vitamin D than other people.

What happens if I don’t get enough vitamin D?

In children, vitamin D deficiency causes rickets, a disease in which the bones become soft, weak, deformed, and painful. In teens and adults, vitamin D deficiency causes osteomalacia, a disorder that causes bone pain and muscle weakness.

What are some effects of vitamin D on health?

Scientists are studying vitamin D to better understand how it affects health. Here are several examples of what this research has shown:

Bone health and osteoporosis
Long-term shortages of vitamin D and calcium cause your bones to become fragile and break more easily. This condition is called osteoporosis. Millions of older women and men have osteoporosis or are at risk of developing this condition. Muscles are also important for healthy bones because they help maintain balance and prevent falls. A shortage of vitamin D may lead to weak, painful muscles.

Getting recommended amounts of vitamin D and calcium from foods (and supplements, if needed) will help maintain healthy bones and prevent osteoporosis. Taking vitamin D and calcium supplements slightly increases bone strength in older adults, but it’s not clear whether they reduce the risk of falling or breaking a bone.

Cancer
Vitamin D does not seem to reduce the risk of developing cancer of the breast, colon, rectum, or lung. It is not clear whether vitamin D affects the risk of prostate cancer or chance of surviving this cancer. Very high blood levels of vitamin D may even increase the risk of pancreatic cancer.

Clinical trials suggest that while vitamin D supplements (with or without calcium) may not affect your risk of getting cancer, they might slightly reduce your risk of dying from this disease. More research is needed to better understand the role that vitamin D plays in cancer prevention and cancer-related death.

Heart disease
Vitamin D is important for a healthy heart and blood vessels and for normal blood pressure. Some studies show that vitamin D supplements might help reduce blood cholesterol levels and high blood pressure—two of the main risk factors for heart disease. Other studies show no benefits. If you are overweight or have obesity, taking vitamin D at doses above 20 mcg (800 IU) per day plus calcium might actually raise your blood pressure. Overall, clinical trials find that vitamin D supplements do not reduce the risk of developing heart disease or dying from it, even if you have low blood levels of the vitamin.

Depression
Vitamin D is needed for your brain to function properly. Some studies have found links between low blood levels of vitamin D and an increased risk of depression. However, clinical trials show that taking vitamin D supplements does not prevent or ease symptoms of depression.

Multiple sclerosis
People who live near the equator have more sun exposure and higher vitamin D levels. They also rarely develop multiple sclerosis (MS), a disease that affects the nerves that carry messages from the brain to the rest of the body. Many studies find a link between low blood vitamin D levels and the risk of developing MS. However, scientists have not actually studied whether vitamin D supplements can prevent MS. In people who have MS, clinical trials show that taking vitamin D supplements does not keep symptoms from getting worse or coming back.

Type 2 diabetes
Vitamin D helps your body regulate blood sugar levels. However, clinical trials in people with and without diabetes show that supplemental vitamin D does not improve blood sugar levels, insulin resistance, or hemoglobin A1c levels (the average level of blood sugar over the past 3 months). Other studies show that vitamin D supplements don’t stop most people with prediabetes from developing diabetes.

Weight loss
Taking vitamin D supplements or eating foods that are rich in vitamin D does not help you lose weight.

Can vitamin D be harmful?

Yes, getting too much vitamin D can be harmful. Very high levels of vitamin D in your blood (greater than 375 nmol/L or 150 ng/mL) can cause nausea, vomiting, muscle weakness, confusion, pain, loss of appetite, dehydration, excessive urination and thirst, and kidney stones. Extremely high levels of vitamin D can cause kidney failure, irregular heartbeat, and even death. High levels of vitamin D are almost always caused by consuming excessive amounts of vitamin D from dietary supplements. You cannot get too much vitamin D from sunshine because your skin limits the amount of vitamin D it makes.

The daily upper limits for vitamin D include intakes from all sources—food, beverages, and supplements—and are listed below in micrograms (mcg) and international units (IU):

Ages Upper Limit
Birth to 6 months 25 mcg (1,000 IU)
Infants 7–12 months 38 mcg (1,500 IU)
Children 1–3 years 63 mcg (2,500 IU)
Children 4–8 years 75 mcg (3,000 IU)
Children 9–18 years 100 mcg (4,000 IU)
Adults 19 years and older 100 mcg (4,000 IU)
Pregnant and breastfeeding teens and women 100 mcg (4,000 IU)
 

Does vitamin D interact with medications or other dietary supplements?

Yes, vitamin D supplements may interact with some medicines. Here are several examples:

 • Orlistat (Xenical® and alli®) is a weight-loss drug. It can reduce the amount of vitamin D your body absorbs from food and supplements.
 • Cholesterol-lowering statins might not work as well if you take high-dose vitamin D supplements. This includes atorvastatin (Lipitor®), lovastatin (Altoprev® and Mevacor®), and simvastatin (FloLipid™ and Zocor®)
 • Steroids such as prednisone (Deltasone®, Rayos®, and Sterapred®) can lower your blood levels of vitamin D.
 • Thiazide diuretics (such as Hygroton®, Lozol®, and Microzide®) could raise your blood calcium level too high if you take vitamin D supplements.

Tell your doctor, pharmacist, and other healthcare providers about any dietary supplements and prescription or over-the-counter medicines you take. They can tell you if the dietary supplements might interact with your medicines. They can also explain whether the medicines you take might interfere with how your body absorbs or uses other nutrients.

Vitamin D and healthful eating

People should get most of their nutrients from food and beverages, according to the federal government’s Dietary Guidelines for Americans. Foods contain vitamins, mineralsdietary fiber, and other components that benefit health. In some cases, fortified foods and dietary supplements are useful when it is not possible otherwise to meet needs for one or more nutrients (e.g., during specific life stages such as pregnancy). For more information about building a healthy dietary pattern, see the Dietary Guidelines for Americansexternal link disclaimer and the U.S. Department of Agriculture’s MyPlateexternal link disclaimer.

Where can I find out more about vitamin D?

อาการของคนขาดวิตามินดี