jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Biophysical Profile

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ biophysical profile เป็นการตรวจ ultrasound ร่วมกับการตรวจ nonstress test (NST) เพื่อที่จะประเมินสุขภาพของทารกในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาศที่ 3 การตรวจนี้เมื่อสงสัยสุขภาพของทารกว่ายังดีหรือไม่จากการตรวจด้วยวิธีอื่น หรืออาการอื่นๆ


การตรวจ Biophysical Profile

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Biophysical Profile

การตรวจ biophysical profile จะต้องมีการตรวจสองวิธีพร้อมกันได้แก่

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ biophysical profile จะตรวจอะไร

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ biophysical profile จะเฝ้าดูลักษณที่สำคัญของทารก 5 ประการและให้คะแนนระหว่างการตรวจ biophysical profile

ลักษณที่เฝ้าดู
ปกติ
ผิดปกติ
การหายใจ หายใจ 1 ครั้งใน 30 นาที ไม่มีการหายใจใน 30 นาที
การเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 2 ครั้งใน 30 นาที การเคลื่อนไหวน้อยกว่า2 ครั้งใน 30 นาที
Muscle Tone มีการงอแขนหรือเหยียดแขนอย่างน้อย 1 ครั้ง มีการงอหรือเหยียดอย่างช้า
อัตราการเต้นของหัวใจ มีการตอบสนองของหัวใจอย่างน้อย 2ครั้งใน 30 นาที หัวใจไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 1 ครั้งใน 30 นาที
น้ำคร่ำ มีถุงน้ำคร่ำมากกว่า1ถุง ไม่มีถุงน้ำคร่ำ

ข้อใดที่อยู่ในช่องปกติจะได้คะแนนเท่ากับ 2 ส่วนค่าใดที่ผิดปกติจะให้คะแนนเท่ากับ 0 ค่าปกติจะอยู่ระหว่า 8-10 หากคะแนนต่ำกว่า 6 จะต้องมีการประเมินการตรวจอื่น

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ biophysical profile มีอันตรายหรือไม่

ยังไม่พบว่ามีอันตรายต่อทั้งแม่และทารก แต่มีข้อต้องระวังเพราะต้องทำ ultrasound ระยะนาน

เมื่อไรจึงจะตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ biophysical profile

การตรวจ biophysical profile จะตรวจในคนท้องที่มีโอกาศเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ การตรวจนี้จะเป็นการบอกว่าทารกขาดออกซิเจนหรือไม่ แพทย์จะแนะนำการตรวจนี้ในผู้ที่มีลักษณดังต่อไปนี้

ความถี่ของการตรวจขึ้นกับภาวะของความเสี่ยง อาจจะสัปดาห์ละครั้ง หรือสองครั้ง หรือบ่อยกว่านั้น จนกระทั่งคลอด