การตรวจทางพันธุกรรม Genetic Screening

 

เป็นการตรวจทางพันธุกรรม เพื่อให้ทราบว่าเด็กทารกที่จะเกิดมีโอกาสเป็นโรคทางกรรมพันธุ์หรือไม่ วิธีดีที่สุดคือตรวจทางพันธุกรรมก่อนจะตั้งครรภ์ โดยแพทย์จะซักประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว หรือความพิการแต่กำเนิดในครอบครัว หลังจากนั้นแพทย์ก็จะเจาะเลือดเพื่อตรวจทางกรรมพันธุ์ แต่ถ้าแพทย์สงสัยและอยากตรวจขณะตั้งครรภ์ก็สามารถตรวจได้

เมื่อไรจึงจะตรวจทางพันธุกรรม

แพทย์จะตรวจทางพันธุกรรมเมื่อท่านและหรือคู่ครองมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

  • ว่าที่คุณแม่อายุครบ 35 ปีเมื่อครบกำหนดคลอด
  • คุณพ่อหรือคุณแม่เคยมีบุตรที่พิการแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
  • แท้งบุตรหลายครั้งหรือเด็กเกิดมาแล้วเสียชีวิต
  • ตรวจพบมีระดับ afp สูงหรือต่ำ มีน้ำคร่ำมากไปหรือน้อยไป
  • มีประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่น thallasemia,hemophilia

การตรวจต่าง ๆ

โรค Down syndrome เป็นความผิดปกติของทารกแรกคลอดซึ่งมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 ข้าง พบได้ประมาณร้อยละ 0.75 ของทารกแรกคลอดมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งหญิงตั้งครรภ์แต่ละคนจะมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีจะมีอัตราเสี่ยงมากว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)

พบอัตราเสี่ยง

18-34

0.5%

35-39

1.0%

40-44

1.5%

> 45

4-6%

ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ของอายุมารดาที่เพิ่มขึ้นต่ออัตราเสี่ยงที่พบทารกมีความผิดปกติ

ดังนั้นผู้ที่ตั้งครรภ์ที่สูงอายุจะต้องตรวจโครโมโซม

การเจาะเลือดเพื่อหา alfa fetoproteine การเจาะน้ำคร่ำ การเจาะ cvs

การตั้งครรภ์

 

 

เพิ่มเพื่อน