jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์สำหรับคุณพ่อบ้าน

 

นอกจากคุณผู้หญิงต้องเตรียมตัว คุณพ่อบ้านก็จะต้องเตรียมก่อนการตั้งครรภ์เหมือนกัน เพื่อที่จะให้การวางแผนการตั้งครรภ์ประสบผลสำเร็จ สิ่งที่คุณพ่อบ้านต้องเตรียมมีดังนี้

หวังวะเมื่อทำตามนี้คุณพ่อบ้านก็พร้อมที่จะมีบุตรแล้ว

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

  1. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่น
  1. โรคของมารดาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

กลับหน้าเดิม

 

เพิ่มเพื่อน