การป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ(รวมทั้งไข้หวัดนก)

 1. จัดทำสื่อบริเวณทางเข้า หรือสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าไปใช้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก โดยสื่อนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้ป่วย และญาติทราบและร่วมมือในการปฏิบัติโดยต้องมีคำแนะนำดังนี้
 • แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม และหากมีประวัติสัมผัสไก่หรือคนที่ป่วยด้วยไข้หวัดนกทุกครั้ง
 • แจ้งให้ผู้ป่วยปิดปากจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทุกครั้ง
 • แสดงวิธีการใช้กระดาษปิดปากและจมูก รวมทั้งที่ทิ้งกระดาษ
 1. ต้องเน้นเรื่องการดูแลการไอหรือจาม
 • ต้องปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม
 • ใช้กระดาษทิสซู่ปิดปาก และนำไปทิ้งในถังขยะที่ใกล้ที่สุด
 • ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

สำหรับโรงพยาบาลต้องจัดหา

 • กระดาษสำหรับปิดปากและจมูกอย่างเพียงพอ
 • จัดหาแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือพร้อมน้ำยาอย่างเพียงพอ
 1. สำหรับผู้ที่มีอาการไข้หวัด
 • แยกผู้ป่วยที่มีอาการหวัดจากผู้อื่นโดยการแยกห้องตรวจ
 • พร้อมทั้งแจกหน้ากาก
 • หากเป็นไปได้ควรจะนั่งห่างจากคนอื่น 3 ฟุต
 1. ระวังการติดต่อโดยเสมหะ ใส่หน้ากาก สวมถุงมือและล้างมือบ่อยๆ

กลับหน้าเดิม