มาตราการป้องกันโรคติดต่อเมื่อจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด


 

ตามที่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก (หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1)   ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.46-10 ต.ค.2548 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 117 ราย เสียชีวิต 60 ราย ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม 91 ราย  ประเทศกัมพูชา 4 ราย ประเทศไทย 17 รายและประเทศอินโดนีเซีย 5 ราย ส่วนรายงานการระบาดในสัตว์ ขององค์การสุขภาพสัตว์นานาชาติ (OIE) แจ้งว่าในปีพ.ศ.2548 มีการระบาดในสัตว์ปีกในประเทศกัมพูชา จีน ไทย เวียดนาม รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี และโรมาเนีย (รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php) นั้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคต่อประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง

 • ไม่แนะนำให้รับประทานยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก เนื่องจากไม่มีความจำเป็น และอาจมีปัญหาผลข้างเคียงจากยา หรือก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ และหากท่านมีอาการป่วยที่สงสัยโรคไข้หวัดนก ควรรีบปรึกษาแพทย์
 • สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเท่านั้น ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคไข้หวัดนก (หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  H5N1) ได้

ขณะอยู่ในประเทศที่มีการระบาด

 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก   หรืออาจมีการระบาดของโรคในสัตว์ปีกได้ เช่น
  ตลาดค?าสัตว?มีชีวิต ฟาร?ม บริเวณที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกธรรมชาติและสัตว?ป?กทุกชนิด รวมทั้งพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนมูลและสารคัดหลั่งจากสัตว์ปีก   เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจะออกมากับสิ่งขับถ่ายของสัตว?ป?กที่ติดเชื้อ
 • เนื้อและไข่ของสัตว์ปีกที่ปรุงสุกแล้ว  สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย   แต่ควรงดการบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุก เช่น เลือดดิบ   ไข่ดิบหรือปรุงไม่สุก
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่   หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ  โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสวัตถุสิ่งของสาธารณะหรือสิ่งที่มีคนใช้ร่วมกัน  เช่น  ยานพาหนะ ราวบันได  ลูกบิดประตู  ลิฟท์  คอมพิวเตอร์
 • ไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ    เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ   เว้นแต่เมื่อมีอาการป่วยเป็นหวัดหรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น

เมื่อจะประกอบอาหาร

 •  แยกเนื้อสัตว์ดิบออกจากเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว และไม่นำอาหารที่ปรุงสุกแล้วกลับมาวางในภาชนะเดิมที่ใช้ใส่เนื้อดิบก่อนการปรุง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
 • ล้างมือก่อนการหยิบจับอาหารทุกครั้ง
 • อาหารทุกชนิดที่ประกอบจากสัตว์ปีก รวมทั้งไข่และเลือด จะต้องปรุงให้สุกดีและทั่วถึง ไข่แดงจะต้องให้สุกโดยไม่เหลวหรือเป็นยางมะตูม
 • ล้างเปลือกไข่ด้วยน้ำและสบู่ก่อนปรุงอาหาร
 • หลังหยิบจับเนื้อสัตว์ปีกหรือไข่ดิบ ต้องล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่   ภาชนะ และเครื่องครัวที่ใช้ใส่เนื้อดิบและไข่ดิบต้องล้างด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาล้างจานทุกครั้ง

  หากท่านสงสัยว่า อาจจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก

 • สังเกตอาการป่วยของท่านเป็นเวลา 10 วันหลังสัมผัสโรค
 • หากมีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก หรือมีอาการอื่นใดในระหว่าง 10 วัน รีบไปพบแพทย์ และแจ้งอาการ ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกหรือโรคไข้หวัดนก ประวัติการเดินทาง
 • งดการเดินทางระหว่างมีอาการป่วย และจำกัดการติดต่อกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 

เพิ่มเพื่อน