สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค SARS

 

สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคsars

   Isopropyl alcohol
   Sodium hypochlorite
   Iodine
   Phenolics
   Quaternary ammonium compounds
   Glutaraldehyde
 ชื่อทางการค้าของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค SARS
   Zephiran chloride
   Zephirol
   BTC
   Roccal
   Bemirol
   Enuclen
   Germitol
   Drapolene
   Drapolex
   Cequartyl
   Peralkan
   Germinol
   Rodalon
   Osvan
 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   www.cdc.gov/ncidod/sars
   www.who.int/csr/sars/en
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
  โทร 02-590-4398