jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

 

ยากลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการลดการสร้างกรดยูริกโดยการยับยั้งเอนไซม์ xanthine oxidase (xanthine oxidase inhibitor) ที่สำคัญ ได้แก่ ยา allopurinol ยานี้ควรพิจารณาใช้ในรายที่

ผลข้างเคียงของยา allopurinol พบได้ไม่ค่อยบ่อยและมักไม่ค่อยรุนแรง ซึ่งผลข้างเคียงส่วนใหญ่ได้แก่

การแพ้ยาชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 25 ของผู้ป่วย จึงควรระมัดระวังการใช้ยา allopurinol ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตทำงานบกพร่องหรือรับประทานยากลุ่ม sulfa หรือ ampicillin ร่วมด้วย

จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยได้รับยา allopurinol ในการรักษาผู้ป่วยโรคเกาต์อย่างไม่เหมาะสม ผู้ป่วยที่มีหน้าที่ไตทำงานบกพร่อง ควรปรับขนาดเริ่มต้นตามค่า creatinine clearance แต่ถ้าหากว่าการใช้ยาระดับดังกล่าวไม่สามารถคุมระดับกรดยูริกได้ ให้ค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาจนคุมระดับกรดยูริกได้ตามเป้าหมาย

ส่วนในรายที่แพ้ยา allopurinol และมีความจำเป็นต้องใช้ยา อาจพิจารณาทำ allopurinol hyposensitization ซึ่งพบว่าได้ผลสำเร็จประมาณร้อยละ 70 และมีเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้นที่ไม่สามารถรับยาได้อีก

ในรายที่แพ้ยา allopurinol ในต่างประเทศจะมียา febuxostat ซึ่งเป็นยา xanthine oxidaseinhibitor ซึ่งมีความจำเพาะมากกว่าและได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาจใช้ยา oxypurinol ซึ่งเป็นเมตะโบไลท์ของยา allopurinol แต่ก็มีรายงานว่าผู้ป่วยที่แพ้ยา allopurinol สามารถแพ้ยา oxypurinol ได้สูงถึงร้อยละ 50

การลดกรดยูริก โรคเกาต์ กรดยูริกในเลือดสูง allopurinal

ขนาดของยาที่ใชปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น