หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรังหมายถึงภาวะที่เกิดจากปัญหาการดื่มสุรามากเกินไป ผู้ป่วยจะไม่สามารถหยุดสุราต้องดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานจะห้ามแล้วก็ตาม นอกจากนั้นผู้ป่วยเมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดงโรคพิษสุราเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่าติดสุรา

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรังจะอาศัยอาการและอาการแสดงต่อไปนี้อย่างน้อย 3 ข้อในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

คนเราปกติจะดื่มสุราวันละ 1-2 หน่วยสุราซึ่งถือเป็นการดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรควบคุมโรคของอเมริกา ผู้ที่ดื่มสุรามากเกินไปหรือบ่อยเกินไปและไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มสุราจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ 2 ประการคือโรคติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของผู้มีสุราในเลือดสูงเกินไป

การที่มีปริมาณสุราในเลือดสูงเกินไปจะทำให้เกิดอาการ