ดื่มสุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

 

 

เป็นการศึกษาที่ประเทศเดนมาร์ก โดยศึกษาผลของการออกกำลังกาย และการดื่มสุราต่อการเกิดโรคหัวใจและอัตราการเสียชีวิต โดยศึกษาประชากรที่มีอายุมากกว่า 20 ปีและไม่มีโรคหัวใจ

 • ประชากรทั้งหมด 19329 คนเป็นชายและหญิง 5272,7742 คน
 • แบ่งการออกกำลังกายออกเป็น 4ระดับ
  • ระดับ1ออกกำลังน้อยกว่า2 ชมต่อสัปดาห์หรือไม่ออก
  • ระดับที่2 ออกกำลังกายแบบเบาสัปดาห์ละ2-4 ชม
  • ระดับ3 ออกกำลังกายแบบหนักสัปดาห์ละ 2-4 ชม
  • ระดับ4 ออกกำลังกายแบบหนักมากกว่า 4 ชมต่อสัปดาห์
 • การดื่มสุราแบ่งออกเป็น 3 ระดับ(1หน่วยสุราเท่ากับ เบียร์1กระป๋อง,หรือไวน์ 1 แก้ว,หรือวิสกี้1แก้ว
  • ไม่ดื่มเลยคือน้อยกว่า 1หน่วยสุรา
  • ดื่มปานกลางหมายถึงดื่ม 1-14หน่วยสุรา
  • ดื่มมากหมายถึงมากกว่า 15 หน่วยสุรา

ผลการศึกษาพบว่า

 • ร้อยละ16,17 ของชายและหญิงไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ15,43ของชายและหญิงดื่มสุราน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ติดตามไป20ปีพบว่าเสียชีวิต 5901 คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจจำนวน 724,534 ชายและหญิงตามลำดับ
 • ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจและการตายอย่างอื่นน้อยที่สุดทั้งชายและหญิง
 • ผู้ที่ดื่มสุราปานกลางจะมีอัตราการเสียชีวตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มหรือดื่มมาก
 • สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย พบว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุราจะมีอัตราการตายสูงสุด
 • สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มสุราพบว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังจะมีอัตราการตายสูงสุด
 • ผู้ที่มีอัตราการตายสูงสุดคือผู้ที่ไม่ออกกำลังและไม่ดื่มสุรา
 • ผู้ที่ออกกำลังกายจะมีอัตราการตายน้อยกว่า 31-33%,ผู้ที่ดื่มสุราสัปดาห์ละครั้งจะมีอัตราการตายน้อยกว่า 30-32%,สำหรับผู้ที่ออกกำลังและดื่มสุราจะมีอัตราการตายน้อยกว่า 44-50%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มสุรและไม่ออกกำลังกาย

โดยสรุป

 • ผู้ที่ไม่ดื่มสุราหรือดื่มสุรามากเกินไปจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ดื่มปานกลาง
 • ผู้ที่ออกกำลังจะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าไม่ออกกำลัง
 • ผู้ที่ออกกำลังและดื่มสุราสัปดาห๋ละครั้งจะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยสุด

กลับหน้าแรก

European Heart Journal on January 9, 2008,

 

การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไมอาการขาดสุรา สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลเสียต่อสุขภาพ การรักษาสุรา