ถั่วเหลืองและความดันโลหิตและไขมันในเลือด

จากแนวทางการรักษาและป้องกันโรคหัวใจปี2003 กล่าวไว้ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดจะเริ่มที่ระดับความดัน 115/75 มิลิเมตรปรอท และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อความดันเพิ่ม 20/10 มิลิเมตรปรอท ส่วนผู้ที่มีความดันระดับ 120-139/80-89 จัดอยู่ในภาวะ prehypertension ซึ่งจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง มาแทนโปรตีนจากสัตว์ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูผลต่อความดันโลหิต และระดับไขมันในเลือดโดยศึกษาผู้หญิงวัยทอง 60 คน โดยความดันปกติ48 คนความดันโลหิตสูง 12 คนทั้งสองกลุ่มได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พลังงานที่ได้รับเท่ากัน แต่โปรตีนมาจากสัตว์กลุ่มหนึ่ง และมาจากถั่วเหลืองอีกกลุ่มหนึ่ง โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องไม่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

 • ไม่สูบบุหรี่หรือเลิกไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 • ไม่เป็นโรคหัวใจ
 • ไม่เป็นเบาหวาน
 • ไม่เป็นมะเร็งเต้านม
 • ความดันโลหิตมากว่า165/100
 • ดื่มสุราน้อยกว่า21หน่วยสุราต่อสัปดาห์
 • ไม่ได้ใช้ยาลดไขมัน

ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันคือ

 • พลังงานจากไขมันประมาณ30%(? 7% saturated, 12% monounsaturated, 11% polyunsaturated);
 • พลังงานจาดโปรตีน15%
 • พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต์ 55 %
 • ปริมาณไขมัน cholesterolน้อยกว่า 200 มิลิกรัมต่อวัน
 • แคลเซียม 1200 มิลิกรัมต่อวัน
 • รับประทานปลาสัปดาห์ละ 2 มื้อ
 • เกลือน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน

ผลการศึกษาพบว่า

 • โปรตีนจากถั่วเหลืองสามารถลดระดับความดันโลหิตทั้งคนที่ความดันโลหิตสูงและความดันปกติ
 • ระดับความดันที่ลดลงประมาณ 15 มิลิเมตรปรอท(30%)สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และ 6 มิลิเมตรสำหรับผู้ที่มีความดันปกติ
 • ค่าความดันเฉลี่ยลดลง 6,2,มิลิเมตรในความดันสูงและความดันปกติ
 • ดัชนีมวลกายทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
 • ระดับไขมันที่ไม่ดีลดลงร้อยละ11

จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวเอเซียจะมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าประเทศตะวันตก เพราะชาวเอเซียจะรับประทานถั่วเหลืองมากกว่าตะวันตก จากข้อมูลสถิติพบว่า

 • ระดับความดันโลหิตที่เพิ่ม20/10จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 เท่า
 • ลดความดัน systolic 12 มิลิเมตรจะป้องกันการเสียชีวิต 1 คนทุก 11 คน
 • ลดความดัน diastolic 2 มิลิเมตรปรอทจะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจลงร้อยละ6 โรคหลอดเลือดสมองลงร้อยละ 15
ถั่วเหลืองและสุขภาพ