jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาการปวดปลายประสาท neuropathic pain 

เป็นอาการปวดที่เกิดจากความผิดปรกติโดยตรงของระบบประสาท ซึ่งสาเหตุของอาการปวดทางประสาทที่เกิดขึ้นมีหลายประการ เช่นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การติดเชื้อ หรือเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อาการแสดงของผู้ป่วยอาจมีหลากหลาย แต่อาการเหล่านี้ล้วนแต่แสดงถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง อาการที่พบได้แก่

ปวดปลายประสาท

 

ตำแหน่งของการเกิดปวดประสาท

ระบบประสาทของคนแบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย การเกิดโรคในแต่ละบริเวณก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดประสาทได้

ระบบประสาทส่วนปลาย

ระบบส่วนปลายเริ่มตั้งแต่เนื้อเยื่อจนถึงเส้นประสาทรับความรู้สึก อวัยวะ ความเสียหายที่เกิดกับเส้นประสาทการส่งสารเคมีระหว่างเส้นประสาท และกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย จะส่งผลต่อการปวดประสาท ตัวอย่างโรคที่เกิดที่ประสาทส่วนปลาย

ระบบประสาทส่วนกลาง

เป็นผลมากจากความผิดปรกติของประสาทไขสันหลัง ในสมอง ซึ่งอาจจะเกิดการบาดเจ็บ หรือการเสื่อม ตัวอย่างโรคที่พบ

โรคนี้พบบ่อยหรือไม่
อาการปวดแบบ neuropathic pain มีหลายประเภท ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบประมาณร้อยละ 1.5 ที่ป่วยด้วยโรคนี้ และผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากสาเหตุ ปลายประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวานก็มีมากขึ้น

Diagnostic studies

การวินิจฉัยโรค

โรคนี้มีอาการแสดงได้หลายรูปแบบ ตำแหน่งที่ปวดก็แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีโรคที่มักจะพบร่วมกับอาการปวด และยังมีเรื่องจิตใจส่งผลทำให้การวินิจฉัยยุ่งยากขึ้น ดังนั้นการซักประวัติอย่างละเอียด การตรวจร่างกายจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัย

ประวัติการเจ็บป่วย

ประวัติการเจ็บป่วยจะต้องซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีต โรคที่มักจะพบร่วมกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคปวดประสาท

อาการเจ็บป่วย

จะต้องได้ประวัติการปวดว่าเกิดอย่างไร

กลุ่มอาการปวดที่เกิดขึ้นเองจะมัลักษณะการปวดดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ปวดเนื่องจากมีการกระตุ้น

การประเมินความรุนแรงของอาการปวด

จะใช้อะไรมาวัดความรุนแรงของการปวด

ในการประเมินอาการปวดนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการให้การรักษาผู้ป่วยและสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม คำถามสั้น หรือรูปภาพประกอบ ในการประเมินอาการปวด ทำให้ สามารถประเมินอาการปวดได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ.
เครื่องมือช่วยประเมินอาการปวดแบบพื้นฐาน ที่นิยมนำมาใช้ได้แก่

Visual Analog Scale (VAS)

เป็นเครื่องมือที่ใช้สามารถใช้ประเมินอาการปวดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น. แต่ข้อจำกัดของเครื่องมือประเภทนี้คือไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุกราย ในผู้ป่วยเด็กหรือโรคความจำเสื่อม จะไม่สามารถตอบสนองต่อแบบประเมินวิธีนี้ได้ แต่จะตอบสนองกับเครื่องมือช่วยประเมินที่เป็นรูปภาพได้ดีกว่า เช่น

Wong-baker faces pain rating scaleการซักประวัติผู้ป่วยหรือตั้งคำถาม เช่น ระยะเวลาของการปวด ลักษณะการปวด ความรุนแรงของการปวด ทำกิจวัตรได้หรือไม่ในขณะปวด ประกอบร่วมกับการใช้เครื่องมือประเมินทำให้ได้รายละเอียดของอาการในแง่มุมที่ลึกขึ้นและสามารถใช้หาสาเหตุร่วมของอาการดังกล่าว. นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ เช่นสภาวะจิตใจ คุณภาพของการนอนหลับ อาการซึมเศร้า หรือวิตกกังกล ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการปวดในผู้ปวยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน.

อาการปวดของผู้ป่วยในแต่ละรายจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาระหว่างวัน และจะไม่คงที่. ดังนั้น การใช้สมุดบันทึกอาการปวด จะทำให้ทราบว่าจะให้การรักษาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายนั้นควรทำอย่างไร เช่นกรณีผู้ป่วยประสาท ที่เกิดจากงูสวัด และ เบาหวาน อาการปวดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างสะสมโดยสัมพันธ์กับความเครียด หรืออาการปวดจะเพิ่มขึ้นในเวลานอน เนื่องจากผู้ป่วยสามารถที่จะมุ่งความสนใจไปที่อาการปวดมากกว่าเวลากลางวัน เนื่องจากไม่มีสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจ.

การตรวจร่างกาย

สำหรับผู้ที่สงสับว่าจะเป็นโรคนี้จะต้องตรวจหาอาการแสดงอย่างอื่น

การตรวจเพิ่มเติม

เนื่องจากความหลากหลายของโรคการวินิจฉัยจึงลำบากจำเป็นต้องการการตรวจเพิ่มเช่น

การรักษาโรคปวดประสาท neuropathic pain

 

เพิ่มเพื่อน