jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การค้นมะเร็งตั้งแต่แรกเริ่ม

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการวินิจฉัยมะเร็งแต่แรกจะเพิ่มโอกาศการในการรักษาให้หายขาด แต่การจะวินิจฉัยให้เร็วจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ

ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องทราบอาการของมะเร็งในระยะเริ่มแรก

การค้นมะเร็งตั้งแต่แรกเริ่ม

โรคมะเร็งบางชนิดไม่มีอาการ เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งก็มีการแพร่กระจายไปมากแล้วทำให้ไม่สามารถรักษาได้ แต่มะเร็งบางชนิดเราสามรถตรวจพบก่อนที่จะเกิดอาการ การตรวจพบมะเร็งก่อนที่จะเกิดอาการเราเรียกการคัดกรอง การคัดกรองมะเร็งหากพบในระยะเริ่มแรกจะทำให้แพทย์มีทางเลือกในการรักษาโรค และมีโอกาศหาย และเกิดโรคแทรกซ้อนน้อย

การคัดกรองมะเร็งแรกเริ่มประกอบไปด้วย

 

การตรวจคัดกรองมีความเสี่ยงหรือไม่

การตรวจกรองบางชนิดก็มีประโยชน์บางชนิดก็อาจจะเกิดความเสี่ยง ดังนั้นจะต้องรู้ประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ การตรวจที่เสี่ยง เช่นการส่องกล้างลำไส้ใหญ่อาจจะเสี่ยงต่อการมีเลือดออก

การตรวจให้ผลบวกหลอกหรือไม่

การตรวจให้ผลบวกหลอกหมายถึงการตรวจบ่งว่าเป็นมะเร็ง แต่ความจริงไม่เป็นมะเร็ง ผลคือคนไข้จะเกิดความกังวล และอาจจะได้รับการตรวจเพิ่มเติม

ผลการตรวจเป็นลบหลอก

หมายถึงผลการตรวจบ่งบอกว่าไม่เป็นมะเร็ง แต่ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง ผลคือจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า

การคัดกรองโดยการตรวจเลือดจะใช้กับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งรักษาไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการรักษาเพื่อติดตามว่าโรคตอบสนองต่อการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำหลังการรักษา นอกจากนั้นยังตวจในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น

อาการมะเร็ง