หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาเพื่อลดการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ


Nitrates

ยากลุ่ม Nitrates มีฤทธิ์ช่วยลดอาการเจ็บ แน่นหน้าอก นอกจากนี้ยายังมีฤทธิ์ vasodilator โดย จะขยาย vein มากกว่า artery ผลคือ cardiac preloa ลดลง ทำให้ Homodynamic ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ ล้มเหลวดีขึ้นได้ ดังนั้นควรให้ Nitrates แก่ผู้ป่วย UA/ NSTEMI ทุกรายที่ไม่มี contraindication เช่น hypotension ยากลุ่มนี้มีหลายรูปแบบทั้งแบบอมใต้ลิ้น ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ รับประทานและแปะหน้าอก ซึ่งมี ทั้งชนิดออกฤทธิ์สั้นและยาว (ตารางที่ 4) แต่ข้อมูล การศึกษาผลของ nitrates ในผู้ป่วยACS ผลปรากฏว่า nitrates ไม่มีประโยชน์ในแง่ของการลดอัตราการ เสียชีวิต

MORPHINE SULFATE

เป็นยาแก้ปวดให้ครั้งละ 1-5 mg ในกรณีที่อมยาใต้ลิ้นแล้วยังคงมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ ข้อเสียของยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้าเจียน

Beta-blockers

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ยา Beta-blockers สามารถลดโอกาสเกิด myocardial infarction และ ลดปริมาณกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ ผู้ป่วย ACS ทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามใช้ ควรได้รับยากลุ่มนี้ การใช้ยา กลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของ LV ไม่ดีจะต้องระวัง การเกิดหัวใจล้มเหลว เนื่องจากยามีฤทธิ์ลดการ บีบตัวของหัวใจ ควรปรับขนาดยาให้อัตราเต้นของ หัวใจ ขณะพักอยู่ระหว่าง 50-60 ครั้งต่อนาทีโดย ไม่ทำให้เกิดความดันเลือดต่ำ ไม่แนะนำให้ใช้ beta blockers ที่มี intrinsic sympathetic activity (ISA) เช่นPindolol และ Acebutolol เพราะ heart rate จะไม่ ลดลงตามต้องการ
Calcium-channel blockers (CB)

จากการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามี calciumchannel blockers ตัวไหนที่สามารถป้องกันการเกิด AMI หรือลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นปัจจุบัน แนะนำให้ใช้ CB เพื่อควบคุมอาการหัวใจขาดเลือด หรือลดอาการ angina ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อ Nitrates และ Beta-blockers ได้ หรือให้ CB เพิ่มเติม ในผู้ป่วยที่ได้ Nitrates และ Beta-blockers ในขนาด ที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถคุมอาการ angina ได้ ไม่ควรให้ CB ในผู้ป่วยที่กำลังมีหัวใจล้มเหลว ชนิดและขนาดของ CB ที่ใช้บ่อย แสดงในตารางที่ 6 (แนะนำให้พิจารณาเลือกใช้ยาในกลุ่มนี้

ยาแก้ปวด

เป็นที่ทราบกันดีว่ายาแก้ปวดกลุ่ม COX-2 inhibitors and NSAIDs มีผลเสียต่อหัวใจ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกและกำลังรับประทานยากลุ่มนี้ ควรจะหยุดยาแก้ปวดกลุ่มนี้ทันที

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด