การให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด


ยาต้านเกร็เลือดและยาละลายลิ่มเลือดเป็นยาหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วย การให้ยาแต่ละชนิดหรืออาจจะให้ยาร่วมกันจะขึ้นกับความรุนแรงของโรคแบ่งออกเป็น

  • ยาต้านเกล็ดเลือด
  • ยาละลายลิ่มเลือด
  • Glycoprotein (GP) IIb/IIIa inhibitors

ยาต้านเกล็ดเลือด Antiplatelet therapy (Aspirin , Ticlopidine , Clopidogrel )

1 Aspirin

Aspirin Aspirin ยับยั้ง platelet aggregation โดย ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cyclooxygenase (COX-1) ทำให้ระดับ thromboxane A2 ลดลง ผลการศึกษา ของการใช้ aspirin ในผู้ป่วย ACS พบว่าสามารถลด อัตราเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) ได้ร้อยละ 48 และลดอัตราการเสียชีวิตได้ร้อยละ 51

ขนาดที่ใช้

โดยใช้ขนาด 160-325 มก.ในครั้งแรก หลังจากนั้น สามารถลดขนาดลงเหลือ 75-325 มก.ต่อวัน

ปัจจุบันแนะนำให้ aspirin แก่ผู้ป่วย UA/NSTEMI ทันทีที่วินิจฉัยและให้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต แต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยาที่สำคัญ คือ เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

ส่วนข้อห้ามใช้ ได้แก่ ผู้ป่วยที่แพ้ aspirin ซึ่งอาจมีอาการตั้งแต่ผื่นคัน หอบหืด จนกระทั่ง anaphylaxis shock2 Thienopyridine group (Ticlopidine และ Clopidogrel)

2.1 Ticlopidine

ยาออกฤทธิ์ยับยั้ง platelet aggregation โดยเป็น ADP antagonist การศึกษาดูผลของ ticlopidine ในผู้ป่วย UA พบว่าสามารถลด cardiovascular death ลงมาได้ร้อยละ 47 และลด nonfatal MI ลงได้ร้อยละ 46 ภายในเวลา 6 เดือน แต่ผลค่อนข้าง เกิดช้า คือ จะเริ่มเห็นผลประมาณ 10 วันหลังให้ยา แนะนำให้ยาตัวนี้ในกรณีที่มีข้อห้ามในการใช้ aspirin โดยใช้ ticlopidine ในขนาด 250 มก. วันละ 2 ครั้งแทนผลข้างเคียงที่สำคัญ คือ เกิด neutropenia และ thrombocytopenia ประมาณร้อยละ 1 ดังนั้นหลัง จากเริ่มให้ยาควรตรวจ CBC และ platelet count ทุก 2 สัปดาห์ในระยะแรก สำหรับ thrombotic thrombocytepenic purpura (TTP) พบได้น้อย คือ 0.02%

2.2 Clopidogrel Clopidogrel

เป็นยากลุ่ม thienopyridine derivative ที่มีคุณสมบัติคล้าย ticlopidine โดย ออกฤทธิ์ยับยั้งการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด platelet aggregation จากการศึกษา CURE 13 ได้นำยา clopidogrel ให้ร่วมกับ aspirin ในผู้ป่วยกลุ่ม UA/NSTEMI โดยเปรียบเทียบกับ aspirin พบว่า clopidogrel ร่วมกับ aspirin สามารถลดอัตราการ เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, MI รวมทั้ง stroke ได้ร้อยละ 20 จากการศึกษาพบ โรคแทรกซ้อนจากการเกิดเลือดออกที่สำคัญร้อยละ 1

ข้อ แนะนำให้ใช้ clopidogrel ในกรณีที่มีข้อห้ามในการใช้ aspirin

ขนาดที่ให้คือ clopidogrel 300 มก. ในครั้งแรก และตามด้วยขนาด 75 มก.ต่อวัน ระยะเวลาในการ ให้ยายังไม่มีข้อมูลชัดเจน ถ้าดูจากการศึกษา (CURE study) ระยะเวลาที่ให้ยาอย่างน้อยควรอยู่ในช่วง 3 -12 เดือน Clopidogrel มีข้อดีกว่า ticlopidine ในแง่ของ ระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่เร็วกว่า โดยเริ่มเห็นผล หลังจาก loading dose ไปประมาณ 2 ชั่วโมง และผลข้างเคียงที่สำคัญน้อยกว่า คือ มีเม็ดเลือดขาวต่ำ ีneutropenia แค่ 0.1% ส่วน TTP เกิดน้อยมากคือ 0.0004%

การรัษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ