หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาวัณโรคใน สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยแพ้ยาการรักษาวัณโรคในสตรีมีครรภ์

สตรีมีครรภ์ที่ป่วยเป็นวัณโรค ควรได้รับการ รักษาด้วยยาที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยคือ INH rifampicin และ ethambutol ถึงแม้ว่ายาทั้ง 3 ขนานดังกล่า วจะผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้ แต่ก็ยังไม่พบหลัก ฐานว่าเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ สำหรับ streptomycin อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ จึงไม่ควรใช้ ส่วน ยารักษาวัณโรคชนิดอื่น อาทิ pyrazinamide ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นอันตรายต่อทารก แต่ที่ไม่นิยมใช้ เพราะฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาที่อาจเกิดต่อมารดา ในช่วงที่ให้นมบุตรสามารถให้ยาได้เหมือนปกติ ขนาดของยาต้านวัณโรคให้คิดตามน้ำหนักก่อนตั้ง ครรภ์และอาจให้กินไวตามิน B6 เสริม 10 มก./วัน

การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยไตวาย

ถ้าผู้ป่วยกำลังได้รับ haemodialysis อยู่ สามารถให้ยาทุกขนานได้ตามปกติ ถ้าไม่ได้รับ haemodialysis ยา INH, rifampicin และ pyrazinamide สามารถให้โดยไม่ต้องลดขนาดของยา ลง สำหรับ streptomycin ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ป่วยไตวาย และ ethambutol จะต้องลดขนาดของยา ลงตาม creatinine clearance ของผู้ป่วย

การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยโรคตับ

  1. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ acute hepatitis และ มี jaundice ให้ streptomycin และ ethambutol ไปจน กว่า jaundice จะหายไป จากนั้นให้ใช้ยา INH และ rifampicin ตามปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมี active tuberculosis และมีอาการรุนแรงอาจให้เพิ่มยาใน กลุ่ม quinolone (อาทิ ofloxacin) โดยให้เริ่มยาหลัง จากให้ streptomycin และ ethambutol ไปแล้ว 2-3 สัปดาห์หรือให้ ofloxacin, streptomycin และ ethambutol ไปพร้อมกันได้ ควรติดตามผลการทำงานของตับด้วยการ เจาะ SGOT และ SGPT ทุก 2 สัปดาห์

หมายเหตุ :

ในผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยด้วยโรคตับให้เจาะเลือดตรวจ bilirubin, SGOT, SGPT ก่อนเริ่มให้ยาวัณโรคทุกราย

การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยแพ้ยา3Hepatitis

หมายเหตุ :

การให้ยารักษาวัณโรคในผู้ป่วย ที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาสูง อาทิ

ให้เฝ้าติดตามอาการแพ้ยา ทางคลินิก และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่าง ใกล้ชิด

ความสำคัญของวัณโรค การติดต่อ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การวินิจฉัยโรค การทดสอบผิวหนัง วัณโรคนอกปอด วัณโรคดื้อยา ยาและการจัดการกับวัณโรค การรักษาวัณโรค การให้ยาแบบ DOT การรักษาวัณโรคในภาวะพิเศษ วัณโรคในเด็ก เอดส์และวัณโรคการป้องกันวัณโรค การฉีดวัคซีน BCG วัณโรค

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน