เมือ่ไรผู้ป่วยไตวายะจะไปพบแพทย์


ผู้ป่วยโรคไตที่เริ่มเป็นมักจะไม่มีอาการอะไร หากมีอาการแสดงว่าอาจจะเริ่มเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งหากเกิดอาการจะต้องไปพบแพทย์ อาการไตวายดังกล่าวได้แก่

 • รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • บวมเท้า บวมรอบขอบตา
 • หายใจหอบ เหนื่อยง่าย
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • มึนศีรษะ มึนงงบ่อยๆ
 • ปวดกระดูก ปวดข้อ
 • เกิดจ้ำเขียวง่าย
 • คันตามตัว

สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ท่านจะต้องเฝ้าสังเกตว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวควรจะไปพบแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ หากท่านเกิดอาการข่างล่างนี้ต้องรีบพบแพทย์เพราะอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคไตวาย

 • มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึก เช่น ซึมลง ปลุกตื่นยาก นอนมากไม่ยอมตื่นหรือพูดสับสน
 • เป็นลม
 • แน่หน้าอก
 • หายใจลำบาก
 • คลื่นใส้อาเจียนอย่างมาก
 • เลือดออกง่าย
 • อ่อนเพลียอย่างมาก


เมื่อไรจึงจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ควรส่งปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยพบอายุรแพทย์ เมื่อ

 • ผู้ป่วยมีอัตรากรองของไต( eGFR) 30-59 mL/min/1.73m2 ร่วมกับมีการเสื่อมของไตไม่มากกว่า 7 mL/min/1.73m2ต่อปี
 1. ควรส่งปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยพบอายุรแพทย์โรคไต เมื่อ
 • ผู้ป่วยมีอัตรากรองของไต( eGFR) 30-59 mL/min/1.73m2 ร่วมกับมีการเสื่อม ของไตมากกว่า 7 mL/min/1.73m2 ต่อปี หรือมีภาวะความ ดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
 • ผู้ป่วยมี eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/1.73m2
 • ผู้ป่วยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากกว่า 1,000 mg ต่อวัน หรือ spot urine protein/creatinine ratio มากกว่า 1,000
  mg/g creatinine หลังได้รับการควบคุมความดันโลหิตได้ ตามเป้าหมายแล้ว
การป้องกันโรคไต