jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคแทรกซ้อนของนิ่วในไต


โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของนิ่วในไตได้แก่

ดังนั้นหากท่านเป็นนิ่วและเริ่มมีอาการควรจะต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

นิ่วในไต | อาการนิ่วในไต | การป้องกันนิ่วในไต | สาเหตุนิ่วในไต | โรคแทรกซ้อน| การรักษานิ่วในไต