การควบคุมปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ


จากบทความตอนต้นเราจะพบว่าการตรวจพบโปรตีนปัสสาวะจะเป็นการเตือนว่าจะเป็นโรคไต และเมื่อโรคไตเป็นมากขึ้นก็จะตรวจพบปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไต

เป้าหมายของการลดโปรตีนในปัสสาวะ

  • เป้าหมายของระดับโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ที่หวังผลชะลอ การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวาน คือ UPCR น้อยกว่า 500-1,000 mg/g creatinine
  • เป้าหมายของระดับโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ที่หวังผลชะลอ การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน คือ ลดระดับ โปรตีนในปัสสาวะให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ACEI หรือ ARB ควรปรับขนาดยาจน ปริมาณโปรตีนถึงเป้าหมาย
  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวานและมีระดับโปรตีนใน ปัสสาวะไม่ถึงเป้าหมาย อาจได้รับยา ACEI ร่วมกับ ARB และควรไดรับการติดตามความปลอดภัยอย่างใกลชิ้ดหรืออย่ในการดูแล ของอายุรแพทย์โรคไต

เพิ่มเพื่อน