วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

ใครควรได้รับการฉีด

ผู้ใหญ่ทุกคนควรได้รับวัคซีนเมื่อเด็กอายุ14-16ขวบถ้าภายใน5ปียังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อนให้ฉีด1 เข็ม

จะฉีดวัคซีนอย่างไรกับผู้ป่วยที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

 • ให้ฉีด 3 เข็มเข็มแรกฉีดได้เลย เข็มที่2ห่างจากเข็มแรก1-2 เดือน ส่วนเข็มที่3ห่างจากเข็มที่2 6-12 เดือน ให้ 0.5ml IMฉีดกระตุ้นทุก10ปี
 • ไม่แนะนำให้ฉีด toxoid ถ้าบุคคลผู้นั้นได้ toxoid ครั้งล่าสุดไม่เกิน5ปี

การดูแลแผล

 • ในกรณีแผลสะอาดและเกิดในช่วง10ปีหลังได้ toxoid ครั้งสุดท้ายแนะนำว่าไม่ต้องฉีด
 • กรณีแผลสกปรกแต่เกิดในช่วง5ปีหลังการฉีดวัคซีนแนะนำว่าไม่ต้องฉีด
 • กรณีแผลสะอาดแต่ได้วัคซีนเกิน10ปีแนะนำให้ฉีดวัคซีน
 • กรณีแผลสกปรกและได้วัคซีนเกิน5ปีแต่ไม่เกิน20ปีให้ฉีดวัคซีน
 • ผู้ป่วยได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ทราบถ้าแผลสะอาดให้ฉีด toxid ถ้าแผลสกปรกให้ฉีดTetanus immune globulin[TIG]ร่วมกับtoxoid
 • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีบาดแผลควรได้รับTIG

 

เกิดในช่วง5ปี หลังได้วัคซีน

เกิดในช่วงเกิน5ปีแต่ ไม่เกิน10ปี หลังได้วัคซีน

เกิดในช่วง10ปีหลัง ได้วัคซีน ครั้งสุดท้าย

ไม่เคย ได้รับวัคซีน

แผลสะอาด

ไม่ต้องฉีด

ไม่ต้องฉีด

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีน

แผลสกปรก

ไม่ต้องฉีด

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีนร่มกับTIG

แผลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดบาดทะยัก

 • บาดแผลที่มีเนื้อตายจำนวนมาก
 • มีการติดเชื้อเป็นหนอง
 • มีสิ่งแปลกปลอมตกค้าง

ตัวอย่างแผลได้แก่ แผลไฟไหม้ การติดเชื้อของสายสะดือ กระดูกหักชนิดแทงทะลุผิวหนัง การติดเชื้อเกิดจากทำแท้ง

รคบาดทะยัก

Google
 

 

เพิ่มเพื่อน