อาการมะเร็งปอดระยะแรกเริ่ม รู้เร็วรักษาหาย

ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดในระยะแรกเริ่มหรือผู้ที่่เป็นมะเร็งปอดระยะที่ 1 ส่วนใหญ่อาจไม่มีอาการใดๆ เลย แต่เมื่อมีอาการมะเร็งก็ได้แพร่กระจายหรือลุกลามไปค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ทางการแพทย์จึงพบผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะลุกลาม ส่วนมะเร็งในระยะแรกเริ่มมักจะวินิจฉัยจากการตรวจรังสีปอดจากเหตุผลอื่นๆ


มะเร็งระยะแรกเริ่มของมะเร็งปอดระยะที่ 1 คืออะไร

จากข้อมูลของ Cancer Research UKมะเร็งปอดระยะที่ 1 แบ่งออกเป็นสองระยะย่อย:

 • ระยะที่ 1A: มะเร็งมีขนาด 3 เซนติเมตร (ซม.) หรือเล็กกว่านั้น

 • ระยะ 1B: มะเร็งอยู่ระหว่าง 3 ซม. ถึง 4 ซม. ในระยะ 1B มะเร็งอาจเติบโตไปยัง:

  • หลอดลมใหญ่ Trachea ของปอดหรือหลอดลมหลัก Bronchus

  • เยื่อหุ้มปอด

ในระยะ 1B มะเร็งอาจปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ปอดยุบบางส่วนหรือทั้งหมด

มะเร็งปอดแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่

 1. Non-small-cell lung cancer (NSCLC): เป็นชนิดที่พบได้ร้อยละ 87ของมะเร็งปอดซึ่งมีด้วยกัน3ชนิดได้แก่
  • squamous cell carcinoma
  • adenocarcinoma
  • and large-cell carcinoma.
 2. Small-cell lung cancer (SCLC): This is a less common form that tends to spread faster than NSCLC.
มะเร็งปอดระยะแรกเริ่ม

อาการเริ่มแรกของมะเร็งปอด

บางคนที่เป็นมะเร็งปอดระยะที่ 1 จะสังเกตอาการได้ แต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนอาการ ของมะเร็งปอด ได้แก่

 • เหนื่อยหรือหายใจถี่เมื่อทำกิจวัตรประจำวัน

 • ไอต่อเนื่องที่ไม่หายไปเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์

 • ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด

นอกจากนั้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมของมะเร็งปอด ได้แก่

 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด
 • อ่อนล้าทั่วไป
 • เจ็บหน้าอก ไหล่ หรือหลัง
 • เสียงแหบ
 • หายใจเสียงดังทุกครั้งที่หายใจ
 • เกิดปัญหาปอดที่เกิดซ้ำ เช่น หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบ

นอกจากนี้ British Lung Foundation ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเนื้องอกแพร่กระจายออกไปนอกปอด อาการเริ่มแรกอาจไม่ได้มาจากในหน้าอกอาการเหล่านี้ได้แก่

 • ปวดหลัง

 • ปวดกระดูกหลัง

 • สับสน

 • กลืนลำบาก

 • เส้นประสาทหรือสมองถูกทำลาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการพูด การเดิน ความจำ หรือพฤติกรรม

 • ดีซ่าน ซึ่งเป็นสีเหลืองของผิวหนังและดวงตา

หากมีอาการดังกล่าวแสดงว่ามะเร็งได้ลุกลามแล้ว


อาการเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรืออย่างช้าๆ

มะเร็งปอดส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการจนกว่าจะมีการแพร่กระจาย

อาการมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หลังจากที่มะเร็งปอดเติบโตมาสักระยะหนึ่งแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่มีอาการลุกลามเมื่อไปพบแพทย์

เมื่อไรจึงจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

การวินิจฉัยมะเร็งปอดระยะแรกเป็นสิ่งสำคัญ บุคคลควรติดต่อแพทย์หากพบอาการของโรคมะเร็งปอด

อเมริกาแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ที่: • สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 20 ซองต่อปี

 • ยังสูบหรือเลิกภายใน 15 ปีที่ผ่านมา

 • และมีอายุระหว่าง 50-80

การวินิจฉัย

ในขั้นต้นจะต้องซักประวัติ และสอบถามเกี่ยวกับอาการที่พวกเขากำลังประสบอยู่

จากนั้นแพทย์อาจสั่งการทดสอบภาพเบื้องต้น เช่น

 • การเอ็กซเรย์
 • หากเอกซเรย์ทรวงอกบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นมะเร็งปอด ขั้นตอนต่อไปในการวินิจฉัยคือการทำซีทีสแกนหรือเพทสแกน การสแกน CT ใช้รังสีเอกซ์และคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดภายในร่างกาย
 • การตรวจเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอนปอด (PET) scan เป็นการตรวจภาพที่ใช้สารกัมมันตภาพรังสีที่เรียกว่าเครื่องติดตาม (tracer) เพื่อค้นหาโรคในปอด เช่น มะเร็งปอด ซึ่งแตกต่างจากการสแกน CT ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินโครงสร้างของปอด การสแกน PET แสดงให้เห็นว่าปอดและเนื้อเยื่อทำงานได้ดีเพียงใด
 • หากการสแกน CT หรือ PET บ่งชี้ว่ามีมะเร็งอยู่ในปอด บุคคลอาจได้รับการตรวจหลอดลมหรือการตรวจชิ้นเนื้อโดยใช้การสแกน CT ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและการเข้าถึงของพื้นที่ที่น่าสงสัยในปอด การส่องกล้องตรวจหลอดลมเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภายในทางเดินหายใจของบุคคล และเอาตัวอย่างเซลล์ขนาดเล็กออก ซึ่งเรียกว่าการตรวจชิ้นเนื้อ
 • การตรวจชิ้นเนื้อสามารถแสดงให้เห็นว่าเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตในตำแหน่งนั้นหรือไม่และเป็นชนิดใด

โดยปกติแล้ว กรณีของผู้ป่วยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเนื้องอกในปอดแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพิจารณาวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยในการเริ่มการประเมิน รับเนื้อเยื่อ และเริ่มการรักษา

การรักษามะเร็งปอดระยะที่ 1

ทางเลือกในการรักษามะเร็งปอดระยะที่ 1 ขึ้นอยู่กับ:

 • ชนิดของมะเร็งปอด

 • ตำแหน่งที่

 • สุขภาพทั่วไปของบุคคลและอายุ

 • ภาวะสุขภาพอื่น ๆ ที่บุคคล

หากบุคคลนั้นสูบบุหรี่ ทางการแพทย์จะสนับสนุนให้เลิกบุหรี่ ก่อนเริ่มการรักษา พบว่าผู้ที่เลิกสูบบุหรี่หลังจากได้รับการวินิจฉัยจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

การรักษา NSCLC ระยะที่ 1

บุคคลอาจต้องได้รับการผ่าตัดสำหรับ NSCLC ระยะที่ 1 เท่านั้น

ศัลยแพทย์จะประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคลก่อนตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสม

ศัลยแพทย์อาจทำหัตถการดังต่อไปนี้:

 • การตัดปอดซึ่งเป็นการตัดปอดทั้งหมด

 • การผ่าตัดกลีบปอดออกซึ่งเป็นการตัดกลีบที่มีเนื้องอก

 • การตัดส่วนหรือการตัดลิ่ม ซึ่งเป็นการตัดส่วนที่เล็กกว่าออก

ศัลยแพทย์อาจตัดเอาต่อมน้ำเหลืองบางส่วนในปอดและในช่องว่างระหว่างปอดออกเพื่อตรวจหามะเร็ง

หลังการผ่าตัด บุคคลอาจได้รับ เคมีบำบัดซึ่งสามารถลดโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาเป็นซ้ำได้

หากไม่มีทางเลือกในการผ่าตัด บุคคลอาจเข้ารับ

 • ฉายรังสีด้วย

 • คลื่นความถี่วิทยุ

 • รังสีร่วมพิกัดบริเวณลําตัว (Stereotactic body radiation therapy (SBRT) เป็นการฉายรังสีปริมาณสูงทีก้อนบริเวณลําตัว. เช่น ปอด ตับ หรือต่อมลูกหมาก เป็นต้นี

รักษาสำหรับ SCLC ระยะที่ 1

แพทย์จะแนะนำให้ทำเคมีบำบัดเพื่อรักษา SCLC ระยะที่ 1 หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง บุคคลสามารถเข้ารับการรักษาด้วยรังสีควบคู่ไปกับเคมีบำบัดได้

การผ่าตัดเป็นทางเลือกที่หาได้ยาก แต่อาจเหมาะสมหากมะเร็งมีขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจาย

ผลการรักษา

อัตราการรอดชีวิตโดยสัมพัทธ์ 5 ปีสำหรับมะเร็งปอดจะเปรียบเทียบผู้ที่เป็นมะเร็งชนิดและระยะเดียวกันกับคนในประชากรโดยรวม

ตัวอย่างเช่น หากอัตราการรอดชีวิต 5 ปีเท่ากับ 40% หมายความว่าผู้ที่เป็นมะเร็งชนิดนั้นมีโอกาสเป็น 40% เท่ากับคนที่ไม่เป็นมะเร็งชนิดนั้นที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด

อัตราการรอดชีวิตยังขึ้นอยู่กับระยะที่มะเร็งแพร่กระจาย:

 • มะเร็งอยูในปอด: หมายความว่ามะเร็งไม่ได้แพร่กระจายออกไปนอกปอด
 • การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อน้ำเหลือง: หมายความว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือบริเวณใกล้เคียง

 • การแพร่กระจายลุกลาม: หมายความว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ตับ กระดูก สมอง หรือปอดอื่นๆ

เป็นมะเร็งปอดระหว่างปี 2010 ถึง 2016 อัตราการรอดชีวิต 5 ปี

ระยะมะเร็ง NSCLC SCLC
มะเร็งอยู่ในปอด 63% 27%
มะเร็งแพร่มาต่อมน้ำเหลือง 35% 16%
มะเร็งแพร่กระจาย 7% 3%
รวม 25% 7%

 

บทความในปี 2017 ระบุว่าหากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วินิจฉัย NSCLC ในระยะที่ 1 อัตราการรอดชีวิต 5 ปีคือ 70–90%

ณ จุดนี้ เนื้องอกจะมีขนาดเล็กและอยู่ในตำแหน่ง

SCLC มีความก้าวร้าวมากกว่า หากการวินิจฉัยเกิดขึ้นในระยะที่ 1 การผ่าตัดอาจยังมีประโยชน์อยู่ การ ศึกษาปี 2559

 ได้พบว่าอัตราการรอดชีวิตสำหรับ SCLC ระยะที่ 1 คือ 40% และ 52% หากบุคคลได้รับการผ่าตัดควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายแสง

อัตราเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเมื่อการรักษาดีขึ้น บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการรอดชีวิตของบุคคล

สรุป

ผู้คนมักไม่พบอาการของมะเร็งปอดระยะที่ 1 เมื่อถึงเวลาที่บุคคลสังเกตเห็นอาการ มะเร็งของพวกเขาอาจเข้าสู่ระยะลุกลามมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้คนควรไปพบแพทย์หากมีอาการหายใจลำบาก ไอต่อเนื่อง ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด


มะเร็งปอด | การป้องกันมะเร็งปอด | มะเร็งปอดระยะแรกเริ่ม | การตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่ม

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เรียบเรียงวันที่ 24/12/2565

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน