แผลโรคเบาหวานที่เท้า

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เท้าซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอเกิดแผลเนื่องจากขาดเลือด ปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดแผลกดทับ การติดเชื้อที่ผิวหนังก็ทำให้เกิดแผล นอกจากนั้นโรคแทรกซ้อนทางผิวหนังเช่นผิวแห้ง เชื้อราก็เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้าโรคเบาหวานเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้าและเป็นสาเหตุให้ถูกตัดเท้า การป้องกันการถูกตัดเท้าจะต้องมีความรู้เรื่องเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดขา การตรวจเท้าเป็นประจำ

แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดจาก แผลที่เท้าจากปลายประสาทอักเสบ Diabetic neuropathy โครงสร้างของเท้าผิดปกติ และหลอดเลือดไปเลี้ยงที่เท้าตีบ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดเท้าส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่เท้าเป็นตัวนำ หากวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกและให้การรักษาจะสามารถป้องกันการถูกตัดขาเบาหวาน

1ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและโรคเท้า

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหลายปีมักจะเกิดโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะแผลเบาหวานที่เท้า การป้องแผลเบาหวานที่เท้าจะต้องเริ่มตั้งแต่ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากหากควบคุมเบาหวานไม่ดี จะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและเกิดแผลเบาหวานที่เท้า เนื้อหาจะประกอบไปด้วยสัญญาณแสดงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนที่เท้า ข้อปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และการรักษาปัจจัยเสี่งของการถูกตัดขา อ่านที่นี่การตรวจดูเท้าตัวเอง

2การตรวจดูเท้าด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบซึ่งทำให้ไม่มีความรู้สึกเมื่อเกิดแผล เนื่องจากเลือดไปเลี่ยงเท้าน้อยจึงทำให้การติดเชื้อรุกรามเร็ว ญาติหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องหมั่นดูเท้าของผู้ป่วย เช่นดูสีผิว อุณหภูมิ ขน เล็บ การติดเชื้อ การผิดรูป ตาปลา ว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง เมื่อไรต้องไปพบแพทย์ อ่านที่นี่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน

3การบริหารเท้า

เนื่องจากโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเท้าตีบ และปลายประสาทอักเสบ การบริหารเท้าจะทำให้เลือดไปเลี้ยงเท่าเพิ่มขึ้นและ กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันการเกิดแผลจากโรคเบาหวาน อ่านที่นี่


4การดูแลสุขภาพเท้า

การดูแลสุขภาพเท้าจะต้องดูแลตั้งแต่เล็บ ผิวหนัง การออกกำลังกาย การเพิ่มเลือดไปเลี้ยง การดูแลสุขภาพโดยรวม อ่านที่นี่


5ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้า

ท่านที่มีปลายประสาทอักเสบ หลอดเลือดที่เท้าตีบ เคยถูกตัดเท้า เคยติดเชื้อ หรือเท้าผิดรูป ท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า อ่านที่นี่


6การเลือกรองเท้า

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมจะลดการเกิดแผลที่เท้า รองเท้าที่คับไปจะลดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า และยังทำให้เกิดตาปลา รองเท้าที่อับจะทำให้เกิดพองได้ง่าย อ่านที่นี่


7การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผล

เราประเมินความเสี่ยงของการถูกตัดเท้าออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับสูง ปานกลาง และระดับต่ำ อ่านที่นี่


8ชนิดของแผลเบาหวาน

ชนิดของแผลเบาหวานแบ่งเป็นสามชนิดได้แก่แผลที่เกิดจากปลายประสาทอักเสบ แผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยง และแผลจากโรคติดเชื้อการรักษาขึ้นกับสาเหตุของการเกิดแผล อ่านที่นี่


9การรักษาแผลโรคเบาหวาน

การรักษาแผลเบาหวานที่เท้าจะต้องประเมินว่าแผลเกิดจากอะไร ความรุนแรงระดับไหน หลังจากนั้นจึงให้การรักษา อ่านที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 


โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเท้าในเบาหวาน | ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและเท้า | การดูแลเท้าด้วยตัวเอง | การบริหารเท้า | การดูแลสุขภาพเท้า | ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้า | การใช้รองเท้า | การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผล | ชนิดของแผลเบาหวาน | การรักษา | เท้าผิดรูป | การเลือกรองเท้า

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า