ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาวะผู้ป่วยโรคเบาหวานมีทั้งเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลในเลือดสูง หรือภาวะเป็นกรดในเลือด นอกจากนั้นยังมีภาวะโรคฉุกเฉินจากโรคแทรกซ้อน เช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อ

โรคเบาหวานและภาวะฉุกเฉิน

ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได ้หากไม่ได้แก้ไข ภาวะเหล่านี้สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นกับชนิดของเบาหวาน สภาวะร่างกายของผู้ป่วย และสิ่งชักจูงที่ทำให้เกิด ภาวะฉุกเฉินในโรคเบาหวานมี 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ

  1. ภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้แก่

  1. ภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือด ต่ำ ได้แก่ Hypoglycemia 

  2. ภาวะฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวใจวาย
  3. ภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง
  4. ภาวะฉุกเฉินจากการติดเชื้อทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ
  5. ภาวะฉุกเฉินจากเส้นเลือดขาตีบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง| โรคไต  |โรคตา  |โรคปลายประสาทอักเสบ |โรคเบาหวานกับเท้า