หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ตารางการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

 

ตารางข้างล่างนี้สำหรับหญิง

คุณผู้อ่านกรอกคะแนนของคุณในแต่ละตารางแล้วนำคะแนนไปหาความเสี่ยงที่ตาราง

ตารางที่1แสดงอายุและคะแนน
อายุ คะแนน
20-34 -7
35-39 -3
40-44 0
45-49 3
50-54 6
55-59 8
60-64 10
65-69 12
70-74 14
75-79 16

ตารางที่ 2แสดงอายุและระดับไขมันและคะแนน
Total Cholesterol อายุ 20-39 คะแนน อายุ 40-49 คะแนน อายุ 50-59 คะแนน อายุ 60-69 คะแนน อายุ 70-79 คะแนน
<160 0 0 0 0 0
160-199 4 3 2 1 1
200-239 8 6 4 2 1
240-279 11 8 5 3 2
>280 13 10 7 4 2
ตารางที่4แสดงระดับ HDLและคะแนน
HDL Cholesterol คะแนน
60+ -1
50-59 0
40-49 1
<40 2
ตารางที่4แสดงการสูบบุหรี่ อายุและคะแนน
  อายุ 20-39 คะแนน อายุ 40-49 คะแนน อายุ 50-59 คะแนน อายุ 60-69 คะแนน อายุ 70-79 คะแนน
ไม่สูบบุหรี่ 0 0 0 0 0
สูบบุหรี่ 9 7 4 2 1
ตารางที่5 แสดงระดับความดันโลหิตและคะแนน
ความดัน Systolic ไม่ได้รักษา รักษา
<120 0 0
120-129 1 3
130-139 2 4
140-159 3 5
>160 4 6

 

คุณรวมคะแนนตั้งแต่ตารางที่1-5 แล้วนำคะแนนมาหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจจากตารางข้างล่างนี้

คะแนน อัตราเสี่ยงใน 10 ปี คะแนน อัตราเสี่ยงใน 10 ปี
<9 <1% 17 5%
9 1% 18 6%
10 1% 19 8%
11 1% 20 11%
12 1% 21 14%
13 2% 22 17%
14 2% 23 22%
15 3% 24 27%
16 4% >25 >30%

เมื่อคุณได้ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบใน 10 ปีคุณคลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการป้องกัน