การวินิจฉัย


เป้าหมายของการวินิจฉัยโรคความดันดลหิตสูงคือ

การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงไม่เพียงแค่ระดับความดันโลหิตเท่านั้น แต่จะต้องประเมินปัจจัยอื่นเพื่อประโยชน์ในการรักษา ปัจจัยที่ต้องประเมินการวินิจฉัยโรคความดันดลหิตสูงต้องประกอบไปด้วย

การวัดความดันโลหิต

เนื่องจากความดันโลหิตมีความผันผวนขึ้นกับเวลาที่วัด สิ่งแวดล้อม อารมณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวัดความดันโลหิต ดังนั้นหากความดันไม่สูงมากจำเป็นที่จะต้องวัดความดันหลายครั้งต่างเวลาเพื่อยืนยันว่าเป็นความดันโลหิตสูง

  • หากความดันโลหิตสูงไม่มากจะต้องวัดความดันโลหิตหลายครั้ง ต่างเวลา ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหากสูงจึงบอกว่าเป็นความดันโลหิต
  • ในกรณีที่ความดันสูงมากก็บอกว่าเป็นความดันโลหิตสูง
  • ในกรณีที่ความดันสูงไม่มาก แต่มีอัวยวะเสียหายจากความดันโลหิตก็จำเป็นที่จะต้องรีบวินิจฉัย

วิธีการวัดความดันโลหิต

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากความดัน