jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่5

 

เมื่อตัวอ่อนฝังตัวแล้วจะเรียกระยะนี้ว่า embryonic period ระยะนี้ตัวอ่อนจะมีการระยะนี้เซลล์ตัวอ่อนแบ่งออกเป็นสามชั้น จะเริ่มมีการสร้างอวัยวะต่างๆเช่น สมอง หัวใจ หัวใจจะเต้นเป็นจังหวะ ตัวอ่อนมีขนาด1/8นิ้ว

 

สัปดาห์ที่5

ระยะนี้อาการของคนตั้งครรภ์จะเด่นชัดมากขึ้น อาการคนแพ้ท้องระยะนี้เป็นระยะที่สำคัญเพราะว่าเป็นระยะที่เริ่มจะมีการสร้างอวัยวะต่างๆ ดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงดังต่อไปนี้

หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะทำให้เกิดโรค toxoplasmosis เช่น

การดูแลตัวเอง

การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ไตรมาส1 เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่4 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่6

 

เพิ่มเพื่อน