Sitagliptin


หยุดยาและปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ยานี้ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่2 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้
 • ใช้เป็นยาเดี่ยว หรือร่วมกับยาเบาหวานชนิดอื่น


ขนาดและวิธีการใช้

 • ขนาดที่ใช้ 100 มก วันละครั้งให้กลืน ห้ามเคี้ยวหรือบด
 • ผู้ที่ไตเสื่อม ค่า Creatinin ≤ 1.7 mg/dL.ในผู้ชาย และน้อยกว่า≤ 1.5 ในผู้หญิง ไม่จำเป็นต้องปรับยา
 • ผู้ที่ไตเสื่อมปานกลาง ค่า Creatinin อยู่ระหว่าง 1.7 - ≤ 3.0 mg/dLในผู้ชาย และอยู่ระหว่าง 1.5 to - 2.5 mg/dL ในผู้หญิงให้ลดขนาดยาลงเหลือ 50 มก วันละครั้ง
 • ผู้ที่ไตเสื่อมมากค่า Creatinin > 3.0 mg/dLในผู้ชายและผู้หญิงมากกว่า 2.5 mg/dL ในผู้หญิงให้ขนาดยา 25 มก วันละครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้ยา

 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบ หากมีอาการปวดท้องต้องแจ้งแพทย์
 • ต้องมีการประเมินการทำงานของไตก่อนใช้ยา และประเมินการทำงานทุกปี และปรับยาตามการทำงานของไต
 • การใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาเบาหวานชนิดอื่นอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำ
 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดการแพ้ยา

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม B

ข้อห้ามในการใช้ยา

 • แพ้ยา

เพิ่มเพื่อน