หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ความดันโลหิตตัวบนสูง Isolated Systolic Hypertension (ISH)

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความยืดหยุ่นของผนั้งหลอดเลือดจะลดลง ทำให้ความดันตัวบน systolic มีค่าสูงขึ้นขณะที่ความดันตัวล่าง diastolic มีค่าปกติคือค่าความดันsystolic มากกว่า140 มม.ปรอท ส่วนค่าตัวล่าง diastolicน้อยกว่า 90 มม.ปรอท ช่องว่างระหว่างตัวบนและล่างกว้างขึ้น( systolic- diastolic) การรักษาขึ้นกับค่า systolic

ความดันโลหิตตัวบนสูง Isolated Systolic Hypertension (ISH) พบบ่อยแค่ไหน

ISH จะพบได้บ่อยเนื่องจากความดันโลหิตจะข้นตามอายุทั้งควานดัน systolic และ diastolic แต่ความดัน diastolic จะหยุดข้นเมื่ออายุ 5 ปีในขณะที่ความดัน systolic ยังคงเพิ่มมากขึ้น พบว่า ISH จะมีประมาณร้อยละ 65 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ที่เป็น ISH จะไม่มีอาการอะไรเราจะทราบโดยการวัดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูง ISH เป็นอันตรายหรือไม่

โรคความดันทุกชนิดจะเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สมอง ไต ตาและหลอดเลือดที่เท้า หากไม่ได้รับการรักษา จากการศึกษาพบว่าการรักษาโรคความดันดลหิตสูง ISH จะลดการเกิดโรคแทรกซ้อน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง ISH มีความยุงยากหรือไม่

การรักษาเหมือนกับการรักษาความดันโลหิตทั่วไปจะต้องประกอบไปด้วย


เนื่องจากเด็กหรือวัยรุ่นมีการเจริญอย่างรวดเร็ว หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากไม่เท่ากันระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ และหลอดเลือดที่แขน ทำให้ความดัน systolic ที่แขนสูง ขณะที่ความดัน diastolic และค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตปกติ(mean pressure)