ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องอาการควรจะมีความเข้าใจส่วนต่างๆของสมอง และเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง


สมอง

สมองคนเราแบ่งออกเป็นบริเวณดังรูป


ภาพแสดงสมองตัดขวางแสดงเนื้อสมองที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดต่างๆ

สมอง

ACA=Anterior cerebral artery

MCA= Middle cerebral artery

PCA=Posterior cerebral arteryภาพสมองตัดตามยาวแสดงบริเวณที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดต่างๆ

สมอง

ACA=Anterior cerebral artery

MCA= Middle cerebral artery

PCA=Posterior cerebral artery


เพิ่มเพื่อน