การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

 

หลักการวินิจฉัยโรคของแพทย์ประกอบไปด้วย

ประวัติการเจ็บป่วยและการตรวจร่างกาย

 • แพทย์จะซักประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิดในครอบครัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
 • แพทย์จะซักโรคที่ท่านเป็นอยู่ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 • แพทย์จะซักประวัติการเจ็บป่วย เวลาที่เริ่มป่วย การเปลี่ยนของอาการ

การตรวจร่างกายของแพทย์

 • แพทย์จะตรวจระดับความรู้สึก
 • กำลังของกล้ามเนื้อแขน ขาแต่ละข้าง
 • ความรู้สึกของแขนขาแต่ละข้าง
 • ตรวจเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบใหน้าทั้ง 12คู่
 • ตรวจการทรงตัว การสมดุลของร่างกาย
 • การพูด การฟัง
 • นอกจากนั้นจะตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ carotid artery disease

 

การตรวจพิเศษ

การตรวจทางสมอง

 • การตรวจ computed tomography scan( CT scan)เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บ
 • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic resonance imaging (MRI) ซึ่งอาจจะใช้แทน CT scan
 • การฉีดสีหลอดเลือดสมองซึ่งทำได้ทั้งสองชนิดคือ CT arteriogram (CTA) และ magnetic resonance arteriogram (MRA) เป็นการตรวจหลอดเลือดในสมอง
 • Carotid Ultrasound เป็นการตรวจว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอมีโรคหลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบหรือไม่
 • Carotid Angiography เป็นการฉีดสีเข้าไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอเพื่อตรวจว่ามีหลอดเลือดตีบหรือไม่

การตรวจทางหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) โดยเฉพาการตรวจหาหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation
 • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจ Echocardiography

การตรวจเลือด

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง