Immunoglobulin เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน antigen จากเชื้อโรค มะเร็ง และสารภูมิแพ้ Immunoglobulin เป็นภูมิคุมกัน หรือ Antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับ antigen และจะจำไว้ เมื่อเราติดเชื้อตัวเก่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมากเพื่อต่อสู้กับ Antigen นั้น

ภูมิคุ้มกัน immunoglobulin G" เขียนย่อ ๆ ว่า IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันนี้จะจำ antigen ได้ เมื่อเกิดการติดเชื้อ IgG จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์ (Iymphocyte) สร้างภูมิเพิ่มขึ้น IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญมีมากถึงร้อยละ 75 ของภูมิคุ้มกันในร่างกาย

หน้าที่ของ IgG

 • ทำลายเชื้อโรคเช่นเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส
 • ภูมินี้สามารถผ่านจากรกไปยังทารกจึงช่วยทารกป้องกันโรคในระยะ 2-3 เดือนหลังคลอด
 • ช่วยในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากภูมิคุ้มกันแต่ละโรคจะไม่เหมือนกัน

ค่าปกติของ IgG

IgG  565 – 1,765 mg/dL

ในทางน้อย

พบในโรค/ภาวะ

 • อาจเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
 • อาจได้รับยาบางตัวที่กดภูมิต้านทานโรค เช่น ยาประเภท steroid
 • อาจเกิดโรคสภาวะโปรตีนต่ำ (hypoproteinemia) เช่น เป็นผลมาจากโรคไต (nephritic syndrome) ที่ ขับโปรตีนทิ้งออกทางปัสสาวะ
 • โรคเอดส์
 • พบในโรค macroglobulinemia

ในทางมาก

พบในโรค/ภาวะ

 • พบในภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังเช่น โรคเอดส์
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว multiple myeloma
 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง