หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจหัวใจ


โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง การป้องกันโรคจึงจำเป็นต้องตรวจตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคโดยการตรวจค้นหาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่น การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกายเป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องตรวจหาโรคหัวใจ

การตรวจพื้นฐาน

การตรวจโดยการสวนสายและฉีดสี Catheterization and angiography

การตรวจโดยการทำ Scanning and imaging tests

Ask a heart specialist


CBC| URINE ANALYSIS | Stool examamination | GLUCOSE | CHOLESTEROL | การตรวจการทำงานของไต KIDNEY FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของตับ LIVER FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของไทรอยด์ THYROID FUNCTION TEST | การตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็ง | ไวรัสตับอักเสบ บีการตรวจหัวใจ