หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจไขมันในเลือด


ไขมันในร่างกายมีทั้งประโยชน์และโทษ Cholesterol เป็นชนิดหนึ่งของไขมัน เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่างๆ เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ cell membranes

ข้อเสียของไขมันคือหากมีค่าสูงไขมันจะสะสมที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ atherosclerosis หลอดเลือดที่ตีบอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดทำให้เกิดโรค

เมื่อไรจึงจะเจาะเลือดตรวจไขมันในเลือด

ผู้ใหญ่

สำหรับผู้ที่ไม่มีปัจัจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจให้เจาะเลือดตรวจทุก4-6ปี โดยเจาะเลือดตรวจ Total cholesterol เพียงค่าเดียว หากผิดปกติจึงจะตรวจเลือดไขมันทั้งหมด

หากท่านเจาะเลือดพบความผิดปกติหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ให้เจาะเลือดตรวจไขมันทั้งสี่ตัว ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่

เด็กและวัยรุ่น

อเมริกาแนะนำให้เจาะเลือดตรวจเด็กอายุ9-11ปี และอีกช่วงคือ 17-21 ปี หากเด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็ให้เจาะเร็วและถี่ขึ้น สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบไม่แนะนำให้เจาะเลือดตรวจ

การเจาะตรวจไขมันในเลือดแพทย์จะสั่งเจาะอะไรบ้าง

เนื่องจากไขมันในร่างกายมีหลายชนิด แต่แพทย์นิยมสั่งเจาะได้แก่

นอกจากนั้นก็อาจจะมีการรายงานค่าอื่นเช่น

การแปลผลไขมันในเลือดจะต้องดูอัตราส่วนTC:HDL ratio – คือนำค่า TC หารด้วยค่า HDL-C อัตราส่วนที่มากกว่า 6 จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง

สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจต่างกัน เมื่อรักษาแล้วค่า LDL เป้าหมายแต่ละกลุ่ม

สรุปผลเลือดการตรวจไขมัน

Total cholesterol Total cholesterol* (Canada and most of Europe)  
น้อยกว่า 200 mg/dL น้อยกว่า 5.2 mmol/L ค่าที่ต้องการ
200-239 mg/dL 5.2-6.2 mmol/L สูงปานกลาง
240 mg/dL and สูงกว่า สูงกว่า 6.2 mmol/L สูง

LDL cholesterol LDL cholesterol* (Canada and most of Europe)  
น้อยกว่า 70 mg/dL น้อยกว่า 1.8 mmol/L ค่านี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ต่ำกว่า 100 mg/dL น้อยกว่า 2.6 mmol/L เหมาะสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจ
100-129 mg/dL 2.6-3.3 mmol/L ใกล้เคียงปกติ
130-159 mg/dL 3.4-4.1 mmol/L สูงปานกลาง
160-189 mg/dL 4.1-4.9 mmol/L สูง
190 mg/dL and สูงกว่า สูงกว่า 4.9 mmol/L สูงมาก

HDL cholesterol  HDL cholesterol* (Canada and most of Europe)  
น้อยกว่า 40 mg/dL (ชาย) น้อยกว่า 50 mg/dL (หญิง) น้อยกว่า 1 mmol/L (men)น้อยกว่า 1.3 mmol/L (women) ต่ำจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
50-59 mg/dL 1.3-1.5 mmol/L ดี
60 mg/dL and สูงกว่า สูงกว่า 1.5 mmol/L ดีมากป้องกันโรคหัวใจ

Triglycerides Triglycerides* (Canada and most of Europe)  
Below 150 mg/dL Below 1.7 mmol/L ค่าที่ต้องการ
150-199 mg/dL 1.7-2.2 mmol/L สูงปานกลาง
200-499 mg/dL 2.3-5.6 mmol/L สูง
500 mg/dL and สูงกว่า สูงกว่า 5.6 mmol/L Very สูง

 

ค่า Non-HDL Cholesterol    
<130 mg/dL 3.37 mmol/L ค่าปกติ
130-159 mg/dL 3.37-4.12mmol/L สูงกว่าปกติเล็กน้อย
160-189 mg/dL 4.15-4.90 mmol/L สูงปานกลาง
190-219 mg/dL 4.9-5.7 mmol/L สูง
> 220 mg/dL 5.7 mmol/L สูงมาก

 

ใครที่ต้องเจาะเลือดตรวจไขมัน

ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปควรจะเจาะตรวจไขมันทุก 5 ปี การเจาะหา Cholesterol จะมีความสำคัญหากท่านมี

วิธีการทดสอบไขมันในเลือด

การเจาะเลือดต้องงดอาหารหรือไม่

หากเจาะเลือดตรวจเฉพาะ Cholesterol ก็ไม่จำเป็นต้องงด หากต้องการตรวจ Triglyceride ก็ต้องงดอาหาร 12 ชั่วโมง

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดหาไขมัน

เทคนิคการเจาะเลือดและการตรวจวัดระดับไขมัน

1ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งอย่างน้อย 5 นาที ก่อนเจาะ เพราะการเปลี่ยนท่าจะทำให้ plasma volume เปลี่ยนแปลง และผลที่ได้จะคลาดเคลื่อน

2ควรเก็บเลือดที่ได้ในหลอดที่ไม่ใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เพื่อที่จะให้ได้เป็นระดับไขมันในซีรั่ม แต่หากจำเป็นก็อาจใช้หลอดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้ ค่าที่ได้จะเป็นระดับไขมันในพลาสม่า ซึ่งจะต่ำกว่าใน serum ประมาณร้อยละ 3

3ควรส่งเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ คือมี quality assurance  และ quality control ที่ตรวจสอบมาตรฐานของระดับโคเลสเตอรอลหลายๆ ระดับ โดยเฉพาะในระดับโคเลสเตอรอล ตั้งแต่ 100 มก/ดล ถึง 300 มก/ดล โดยใช้วิธีเอนไซมาติก

หากไขมันสูงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ปัจจัยที่มีผลต่อไขมันในเลือด

Cholesterol | LDL | HDL | Triglyceride | โรคไขมันในเลือดสูง | ไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน | ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มเพื่อน