การประเมินปริมาณสารในเลือดจากการคำนวณ เป็นการวัดระดับ Alcohol จากดื่มสุรา

สารที่ได้รับ:
น้ำหนัก:
จำนวนที่ได้รับ:
Percent Solution:
Potential Blood Level: mg/dl = mmol/l